ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-შპს „სოლო ენერჯის” 8.35 მგვტი სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


მიმდინარე წლის 26 ოქტომბერს, შპს „სოლო ენერჯიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა (განახლებული) განცხადება 8.35 მეგავატი სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. პროექტის საჯარო განხილვა დაგეგმილი იყო 2018 წლის 16 ნოემბერს, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კიტოხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში (იხ. ელ.ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/214 )

მიმდინარე წლის 14 ნოემბერს, შპს „სოლო ენერჯიმ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/3231). აღნიშნული მომართვის საფუძველზე,  სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.

მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, შპს „სოლო ენერჯიმ“ მიმართა სამინისტროს ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელების თაობაზე. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ არ შესულა ცვლილებები საპროექტო დოკუმენტაციაში.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს „სოლო ენერჯის”  8.35 მეგავატი სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2019 წლის 11 იანვარს 12:00 საათზე სოფ. კიტოხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში.

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელ კიტოხის ადმინისტაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 16 იანვრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

 

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გაზიარება