ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:

• 2019 წლის 23 იანვარი  11:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
2019 წლის 23 იანვარი  13:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, წესის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
• 2019 წლის 23იანვარი   15:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ხიდისკარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
• 2019 წლის 23 იანვარი   17:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ხვანჩკარას  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
2019 წლის 24 იანვარი   11:00 საათი,  ონის  მუნიციპალიტეტი, ბარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
 2019 წლის 24 იანვარი   14:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტი, ფარეხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;
 
• 2019 წლის 24 იანვარი   17:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;


საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს,  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე  სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.


ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 


გაზიარება