ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე

2018 წლის 27 დეკემბერს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.
იხ.  განცხადების ლინკი

2019 წლის 16 იანვარს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ წერილობით მიმართა სამინისტროს, პროექტში შესატანი შესაძლო ცვლილებების ასახვის თაობაზე  და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.