ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

ჰაერის დაბინძურების ხარისხი

მონიტორინგის შედეგები 2019 წლის ნოემბრის თვეში