ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. რუსთავში შპს "რუსთავის ფოლადის" არასახიფათო ნარჩენების აღდგენის საწარმოს (წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქრო) ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: არასახიფათო ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რუსთავის ფოლადი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, წიდასაყარი, მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე შპს "ბაზელის" მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბაზელი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, კრწანისის ქ., (ნაკვეთი 14/39) დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- ქ. ფოთში შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანიის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანია“;დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქ. ფოთი, კოკაიას ხეივანი N2; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 4 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს "მაქს იმპორტი"-ის ცემენტის საწარმოების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შპს "მაქს იმპორტი"-ის მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით 2020 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკოპინგის ანგარიში, რომელიც ეხება ქ. რუსთავი, მარის არხის III დასახლებაში, სს „რკინა-ბეტონის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ცემენტის საწარმოების (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29158). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10063/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სართიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის, სამეწარმეო მიზნით მოპოვება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება (3 500 000 მ3)ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სართიჭალის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - აბაშის მუნიციპალიტეტში შპს „ფორეჯი I“-ის თევზსაშენი მეურნეობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ფორეჯი I“-ის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც აბაშის მუნიციპალიტეტში თევზსაშენი მეურნეობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი (იხ. ლინკი).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2020 წლის 22 ოქტომბრს  N 10003/01 წერილის საფუძველზე,  პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვის მიზნით მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ, ნაპირდაცვითი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი ვალე დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  3 ნოემბრამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გურიანთაში შპს „ახალი ქარხანას“ ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება, ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ახალი ქარხანა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. გურიანთა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. თბილისში, შპს "მეა გეოს" ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება; ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მეა გეო“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გაგრის ქ. N2დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge