ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „უ&ნ ჯგუფის“ პლასტმასის ნარჩენების (ნარჩენების აღდგენა) გადამამუშავებელი და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 29 ივლისს შპს „უ&ნ ჯგუფის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგენილ იქნა განცხადება, პლასტმასის ნარჩენების (ნარჩენების აღდგენა) გადამამუშავებელი და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ, რომელიც 31 ივლისს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/15819 ). 2019 წლის 26 სექტემბერს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის საინისტრომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლის საფუძველზე პროექტთან დაკავშირებით შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება (წერილი - N 9457/01).  2019 წლის 25 ოქტომბერს შპს „უ&ნ ჯგუფის“ მიერ გზშ-ს ანგარიშში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით წარმოდგენილ იქნა დამატებითი ინფრომაცია. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 13 ნოემბრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის („დიდუბე - 3,4“-ის N17-22 საყრდენებს შორის მონაკვეთის) მიწისქვეშა, საკაბელო ხაზად მშენებლობის (რეკონსტრუქცია) და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში

2019 წლის 15 ოქტომბერს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ წარმოდგენილ იქნა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის („დიდუბე - 3,4“-ის N17-22 საყრდენებს შორის მონაკვეთის) მიწისქვეშა, საკაბელო ხაზად მშენებლობის (რეკონსტრუქცია) და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში, რომლებიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ( იხ. ლინკები - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17039 ).ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლის საფუძველზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. წერილი N 10492/01).

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+832)-ზე, მდ. ივლიტისხევზე (მდ. ლერწიანაზე) არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+832)-ზე, მდ. ივლიტისხევზე (მდ. ლერწიანაზე) არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში შპს ,,საბას’’ საკედლე ბლოკის საწარმოს (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკედლე ბლოკის (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საბა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,არაუგვიანეს 2019 წლის 7 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯეო სტილის“ სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის, მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის, მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების  საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო სტილი“ ; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმდგენის შესახებ - შპს "თენგო 2000"-ს ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 26 ივლისს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე და აგრეთვე ინფორმცია დაგეგმილი საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს შპს „თენგო 2000“-ის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა დამატებითი ინფორმაცია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე შემოსულ განცხადებასთან დაკავშირებით.წარმოდგენილ დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები  და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geდაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "თენგო 2000";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქ. ვალე

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, ფ/პ ბადრი წულაიას სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ბადრი წულაია;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქარიატა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geება - ხობის მუნიციპალიტეტში, ფ/პ ბადრი წულაიას სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სკრინინგის განცხადება - ქ. ზუგდიდში სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" "110 კვ. ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის "ჯვარი 1ა"-ს აღდგენის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ. ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის "ჯვარი 1ა"-ს აღდგენა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს "ენერგო-პრო ჯორჯიაა" ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე -ქ. თბილისში, შპს „რეციკლინგის“ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019  წლის 4 ოქტომბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე შპს "რეციკლინგის“ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).  ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს შპს „რეციკლინგმა“ დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N15074 წერილობითი განმარტება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე წარმოდგენილ განცხადებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის შესახებ.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge