ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სიღნაღის მინიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბეში ფიზიკური პირის ნიკოლოზ ნადრიანის ნუშის ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება

ფიზიკური პირის ნიკოლოზ ნადრიანის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება სიღნაღის მინიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბეში ფიზიკური პირის ნიკოლოზ ნადრიანის ნუშის ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკრინინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ 2020 წლის 9 ივნისს N 5250/01 წერილის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110 კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს „კავკასიის ქარის კომპანია"დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის“ ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის (400 კვ.) „ახალციხე - თორთუმის“ გაყვანის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის (400 კვ.) „ახალციხე - თორთუმის“ გაყვანა. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს "ბიოლოგიკას" სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სსახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ბიოლოგიკა";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ-ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალადიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს „ბილჯ ვოტერის“ არსებულ აღმოსავლეთ ჭალადიდის №7 ჭაბურღილში, შთანმთქმნელ ჰორიზონტში ჩაჭირხვნის მეთოდით, სახიფათო თხევადი ნარჩენების პირდაპირი განთავსების ან/და წინასწარი დამუშავების შემდეგ განთავსების პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, შპს "ბილჯ ვოტერის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალადიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებულ აღმოსავლეთ ჭალადიდის №7 ჭაბურღილში, შთანმთქმნელ ჰორიზონტში ჩაჭირხვნის მეთოდით, სახიფათო თხევადი ნარჩენების პირდაპირი განთავსების ან/და წინასწარი დამუშავების შემდეგ განთავსების პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი)ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკოპინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს "ბილჯ ვოტერის" მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ-ქ. ფოთში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 110 კვ ძაბვის ეგხ „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანების პროექტის სკოპინგის ანგარიში

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. ფოთში, 110 კვ ძაბვის ეგხ „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანების პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი)ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკოპინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" უზრუნველყოფს გადამუშავებული სკოპინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.

სკოპინგის განცხადება - არსებული ნაგავსაყრელის დახურვისა და ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: არასახიფათო ნარჩენის განთავსება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. ახალციხეში, შპს „ატლანტ-ოილის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

შპს ,,ატლანტ-ოილის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ახალციხეში, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა N 57-ში ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25676). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 5 ივნისს სამინისტრომ N 5120/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის (ქიმიური მრეწველობა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge