ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მელიასხევში, სიონის წყალსაცავის მიმდებარედ შპს „სიონი ლეიქ რესორთ & სპას“ მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქალაქგარეთ 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე დასასვენებელი კომპლექსური დასახლების (მათ შორის, სასტუმროსა და მასთან დაკავშირებული ნაგებობის) მშენებლობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სიონი ლეიქ რესორთ & სპა“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თიანეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მელიასხევი, სიონის წყალსაცავის მიმდებარედ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კავთისხევში შპს „ჯორჯიან სნეილის“ სარწყავი სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან სნეილ“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კავთისხევი.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის N6 სარეზერვუარო პარკში დამატებით ახალი 1x5000 მ³ მოცულობის რეზერვუარის მოწყობის პროექტი (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის N6 სარეზერვუარო პარკში 5000 მ³ მოცულობის რეზერვუარის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“; დაგეგმილი საქმინობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტს, სოფ ყულევი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ პაატა გირმისაშვილის თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 26 მარტს, ფ.პ პაატა გირმისაშვილმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, რომელიც ეხება ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს (იხ. ლინკი). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე თანდართულ ჩამდინარე წყლებთან ერთად, ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტში გამოვლინდა რიგი ხარვეზები, რის საფუძველზეც აღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება და წერილობით მიმართა  ფ. პ პაატა გირმისაშვილს.სამინისტრო ადმინისტრაციულ წარმოებას განაახლებს მას შემდგომ, რაც ფ.პ პაატა გირმისაშვილი უზრუნველყოფს დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენას. აღნიშნული პროექტის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ინფორმაცია იხ. ლინკზე https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31833  

სკრინინგის განცხადება - ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უწერაში შპს „ბ.პ. ტრანსის“ მიერ ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბ.პ. ტრანსი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. უწერა.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31878 ).

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „ნეოგაზის“ ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადებები

შპს „ნეოგაზის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადებები (N6989, N6991, N6994, N6995, N6998, N7000 და N7001), რომლებიც ეხება ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობასა და ექსპლუატაციას, იხ. ლინკები: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31770;https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31762;https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31767;https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31768;https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31765;https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31785; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31764  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 6 მაისის N 4549/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - ქ. თბილისში შპს „სი-ფი-აი ჯორჯიას“ არსებული ჟანგბადის და აზოტის (18O,17O,15N) იზოტოპების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

2020 წლის 23 ოქტომბერს შპს „სი-ფი-აი ჯორჯიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება, რომელიც ეხება  ჟანგბადის და აზოტის (18O,17O,15N) იზოტოპების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29193). სამინისტრომ გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით N12625/01 (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/30405) წერილით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.  გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის თანახმად,  შპს „სი-ფი-აი ჯორჯიამ“  დამატებით წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 31 მაისის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, ი/მ დავით ფხაკაძის პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ დავით ფხაკაძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. N16; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 21 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, შპს „როინპეტროლის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთპროდუქტების საცავის) მოწყობა და ექსპლუატაცია; საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „როინპეტროლი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, თაბუკაშვილის ქ. N96ა მიმდებარედ. წარმოდგენილ სკრინინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 21 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge