ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. მარნეული, ქ. ბოლნისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2018 წლის  19 დეკემბერი,  13:00 საათი ქ. მარნეული ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა• 2018 წლის  19 დეკემბერი,  15:00 საათი ქ. ბოლნისი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქალაქ ქუთაისის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ხევის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:2019 წლის 9 იანვარს 12:00 საათზე; საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის საბაზისო სკოლის ადმინისტრაციული შენობა2019 წლის 9 იანვარს 15:00 საათზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვემოხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დამატებით წარმოადგინა ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცხომარეთში და სოფელ ქვემო ხევში გაიმართება საჯარო განხილვები.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 1 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეტექნიკური რეზიუმესაინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშიჰიდროლოგიური ანგარიშიShape

განცხადება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ

მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს, სსე "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება “110 კვ ეგხ ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ს მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის პროექტზე”. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/82).აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა  დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/165).მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ წარმოადგინა „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალები და სამინისტროს მიმართა მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, მესტიის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე. შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით და გადაიდო მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვა  (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1226).მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ  სამინისტროში წარმოადგინა წერილი, რომლის თანახმად საპროექტო ტერიტორიაზე ჩატარებულმა საინჟინრო-გეოლოგიურმა კვლევამ დაადასტურა, რომ არ არსებობს  პროექტის ცვლილების საჭიროება. შესაბამისად, კომპანიამ ითხოვა პროცესის განახლება და საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.აღსანიშნავია, რომ პროექტში ცვლილებები არ შესულა, რაც გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა და მისი განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში.  ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 14 სექტემბრიდან (საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალები 9 ნოემბრიდან) სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადოების ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებებიზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება2018 წლის 18 დეკემბერს 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაშისაჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეShape Filesდანართიწერილი 12.11.2018წერილი 08.11.2018 

განცხადება შპს “ექსიმგრუპის” “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის საჯარო განხილვის თარიღის ცვლილების თაობაზე

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება შპს “ექსიმგრუპის” “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების თაობაზე.საჯარო განხილვები დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასა და  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში;გამომდინარე იქიდან, რომ სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში დაიგეგმა სასკოლო ღონისძიება,  საჭიროა მოხდეს საჯარო განხილვის თარიღის ცვლილება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით, საჯარო განხილვები გაიმართება:2018 წლის 13 დეკემბერს 12:00 საათზე, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2018 წლის 13 დეკემბერს 15:00 საათზე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხის სკოლის შენობა;აღნიშნულის შესაბამისად, ჩასწორდება 30 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული განცხადება. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი.

განცხადება - შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ ელექტროგადამცემი ხაზის „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ

მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს, შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“-მ სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ელექტროგადამცემი ხაზის „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე. აღნიშნულის თაობაზე განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე, 3 ოქტომბერს (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/132).აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა დანიშნული იყო 2018 წლის 20 ნოემბერს, სოფელი ხიდისთავში. (იხ. ელ . ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/192 )მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა “ელექტროგადამცემი ხაზის „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  გადადების შესახებ. შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი ითვალისწინებდა N11 საყრდენის განთავსებას კერძო მესაკუთრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიმდინარეობდა მესაკუთრეებთან შეთანხმებული პირობების სამართლებრივი და პროცედურული უზრუნველყოფა.აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე, შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით და გადაიდო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავის საზოგადოებრივ ცენტრში, 20 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვა. (იხ. ელ ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/3232);მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს, შპს  „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“-მ წარმოადგინა სამინისტროში განცხადება, რომლის თანახმად, დასრულებულია კერძო მესაკუთრესთან შეთანხმების პროცესი, შესაბამისად კომპანიამ ითხოვა პროცესის განახლება და საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.აღსანიშნავია, რომ  კომპანიის განმარტებით, მიღწეულ იქნა შეთანხმება მესაკუთრესთან, რაც ბუნებრივია გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა, ასევე, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ კომპანიის მიერ არ მომხდარა დამატებით დოკუმენტაციის წარმოდგენა განსახილველად,  ხოლო წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საჯაროდ იყო ხელმისაწვდომი დაინტერესებული საზოგადოებისათვის, მისი განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში. ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 3 ოქტომბრიდან, სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადობის ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,  შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ელექტროგადამცემი ხაზის „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება:2018 წლის 17 დეკემბერს, 15:00 საათზე, სოფელ ხიდისთავის საზოგადოებრივი ცენტრისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის   21 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესიგარემოსდაცვითიგადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეShape

განცხადება- შპს „ჭიორა ჰესის“ “15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნული განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე 10 ოქტომბერს (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/149).პროექტის საჯარო განხილვა ჩაინიშნა მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/168). 2018 წლის 24 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ წერილობით მიმართა სამინისტროს ჰიდროელექტროსადგურის დამატებითი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელების თაობაზე, რასაც შესაძლოა გამოეწვია გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების  დროებით შეჩერება და საჯარო განხილვის დროებით გადადება.  აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერებისა და საჯარო განხილვის დროებით გადადების შესახებ,    ინფორმაცია გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე 25 ოქტომბერს (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/190).მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს, შპს “ჭიორა ჰესმა” სამინისტროს მიმართა წერილით ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, კომპანიის განმარტებით  ჰიდროელოგიური კვლევის შედეგებმა პროექტის ცვლილება არ გამოიწვია. წარმოდგენილ განაცხადს თან ერთვის ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში. აღნიშნული წერილის საფუძველზე, სამინისტრომ განაგრძო ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და ჩაინიშნა საჯარო განხილვა მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს.ინფორმაცია ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელებისა და საჯარო განხილვის განახლებული თარიღის შესახებ განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/200),  ასევე, მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს  განთავსდა განცხადება  შპს “ჭიორა ჰესის” წერილების მითითებით (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/208).მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს, შპს "ჭიორა ჰესმა" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების კიდევ ერთხელ შეჩერების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ რომ მიმდინარეობდა ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები და დგინდებოდა მიწის მესაკუთრეთა საკითხები, რამაც შესაძლოა ემოქმედა საპროექტო ტრასის მარშრუტზე და გამოეწვია გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში, 8 ნოემბერს, 14:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა. (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1219).  შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტის ტექნიკურ დიზაინში ცვლილებები არ შესულა, შესაბამისად, კომპანიამ ითხოვა პროცესის განახლება და საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.აღსანიშნავია, რომ  კომპანიის განმარტებით, დაზუსტდა ექსპროპრიაციის საკითხები, რაც ბუნებრივია გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა, ხოლო ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყო 29 ოქტომბრიდან, შესაბამისად, არსებული დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში. ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 10 ოქტომბრიდან (ხოლო ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში 29 ოქტომბრიდან), სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადოების ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება:2018 წლის 21 დეკემბერს, 12:00 საათზე, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 27  დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShapeჰიდროლოგიური ანგარიშიშპს "ჭიორა ჰესის" განცხადება 24.10.2018შპს "ჭიორა ჰესის" განცხადება 29.10.2018

განცხადება შპს „კასლეთი 1“-ის „მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე

მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს,  შპს „კასლეთი 1“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მესტიის მუნიციპალიტეტში, „მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. აღნიშნულის თაობაზე განცხადება გამოქვეყნდა ვებ. გვერდზე,  4 ოქტომბერს (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/137)აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა დანიშნული იყო 26 ნოემბერს 17:00 საათზე; მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/199)მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „კასლეთმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის  საჯარო განხილვის გადადების შესახებ. შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.მიმართვაში აღნიშნულია იყო, რომ მიმდინარეობდა ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების დაზუსტება და მოგვიანებით მოხდებოდა დაზუსტებული ტექნიკური პარამეტრების წარმოდგენა.  აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით და გადაიდო  26 ნოემბრის 17:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/3246) მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, შპს „კასლეთი 1“-მა სამინისტროში წარმოადგინა წერილი, რომლის თანახმად ტექნიკური პარამენტრები დარჩა უცვლელი, შესაბამისად, კომპანიამ ითხოვა პროცესის განახლება და  საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.აღსანიშნავია, რომ ტექნიკურ პარამეტრებში ცვლილებები არ შესულა, რაც გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებულ დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა და მისი განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში.  ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 4 ოქტომბრიდან, სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადოების ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,  „მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის  საჯარო განხილვა გაიმართება:2018 წლის   19  დეკემბერს 11:00 საათზე;  მესტიის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი      გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეShape

განცხადება შპს „ექსიმგრუპის“ "ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე

მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს, შპს „ექსიმგრუპმა“ სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, “ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტზე. აღნიშნულის თაობაზე განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე, 20 სექტემბერს (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/108)აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, საჯარო განხილვა  დაინიშნა მიმდინარე წლის 22 ნოემბერს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვახჭირსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/198)მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ექსიმგრუპმა“  მიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო,  მიმდინარეობდა  პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის დეტალების შეთანხმება.აღნიშნული მომართვის საფუძველზე, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, საჯარო განხილვის გადადების შესახებ (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/3233). შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს, შპს „ექსიმგრუპმა“ სამინისტროში წარმოადგინა წერილი. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მოხდა შეთანმება პროგრამა “აწარმოე საქართველოსთან”  და ითხოვა პროცესის განახლება და  საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.   აღსანიშნავია, რომ საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებები არ შესულა, რაც გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებულ დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა და მისი განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში.  ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 20 სექტემბრიდან, სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადოების ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს „ექსიმგრუპის“ “ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის  საჯარო განხილვები გაიმართება:2018 წლის 13 დეკემბერს 12:00 საათზე, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2018 წლის 13 დეკემბერს 15:00 საათზე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხის სკოლის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი აღნიშნული განცხადება განახლებულია 2018 წლის 3 დეკემბერს. იხ. განცხადება შპს “ექსიმგრუპის” “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის საჯარო განხილვის თარიღის ცვლილების თაობაზე