ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. არაგვზე 10 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „მლეთაჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 18 ივნისს N 6161/01 წერილის საფუძველზე, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება. (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31940) აღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 22 ივნისს დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, შპს „იმედი ინ“-ის  მდ. არაგვზე 10 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „მლეთაჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „იმედი ინ“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო და ქვემო მლეთა;  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 22 ივნისი, 15:00 საათი. დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  - აღნიშნული საჯარო განხილვა აღარ გაიმართებასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 39 მვტ ჯამური სიმძლავრის ხაიშურას ჰესების კასკადის (ხაიშურა 1 ჰესი და ხაიშურა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 39 მვტ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ხაიშურა ენერჯი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია;  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 22 ივნისი, 12:00 საათი. მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხაიშის საჯარო სკოლის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

„ტექნიკური რეგლამენტის - სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილ მასალებსა და ნაკეთობებში (საგნებში) ეპოქსიდური ფისების ზოგიერთი წარმოებულების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვისთვის

„ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილ მასალებსა და ნაკეთობებში(საგნებში) ეპოქსიდურიფისების ზოგიერთი წარმოებულების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ“.პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალიმიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა დამცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის აა COMMISSIONREGULATION (EC) No 1895/2005 of 18 November 2005, on the restriction of use ofcertain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food -ის და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად. გთხოვთ, პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 20 ივნისამდე წარმოადგინოთ   ელექტრონულ მისამართზე:    ketevan.laperashvili@mepa.gov.geსაკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში, შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენის“ ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის (აგლომერაციის საწარმოს) მოწყობა-ექსპულატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის (აგლომერაციის საწარმოს) მოწყობა-ექსპულატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქ რუსთავში, მარის არხის III დასახლება; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:• 2021 წლის 17 ივნისი, 14:00 საათი. ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“-ის აგურის წარმოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: აგურის წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხის მიმდებარე ტერიტორია.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 15 ივნისი 12:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მეტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge        

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღორეშაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (გამარმარილოებული კირქვების) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი სოფ. ღორეშადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2021 წლის 18 ივნისი 13:00 საათი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ღორეშას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თერჯოლაში შპს „მეტიმპექსის“ ფერშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფერშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მეტიმპექსი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა   საჯარო განხილვის დრო: 2021 წლის 11 ივნისი, 12:30 საათი;საჯარო განხილვის ჩატარების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. იხ. საჯარო განხილვის წესიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ჩვეშურაჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

 ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, 2021 წლის 9 ივნისს შპს "ჩვეშურა ჰესის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31922), რომლის თანახმად კომპანია პერსონალის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების გამო, ვერ ახერხებს აღნიშნული პროექტის 2021 წლის 11 ივნისს დაგეგმილ სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვაში მონაწილეობას და ითხოვს საჯარო განხილვის სხდომის გაუქმებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 11 ივნისს ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღების საჯარო სკოლის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება.  დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჩვეშურა ჰესი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2021 წლის 11 ივნისი 15:00 საათი სოფ. ღების საჯარო სკოლის შენობა - აღნიშნული საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტროსადგურის და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტები; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 5 ივლისი, 16:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ნიგოზას საჯარო სკოლა. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  წარმოდგენილ გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება. განახლებული განცხადების ლინკი  - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31930