ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიში საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, შპს „ეიჩ ბი ფართის“ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეიჩ ბი ფართი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N42;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 25 ოქტომბერი 16:00 საათი, ქ. თბილისი, სამგორის რაიონის გამგეობის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 1-ელ ოქტომბერს,  შპს ,,ეიჩ ბი ფართმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. თბილისში, გარდაბნის გზატკეცილი N42-ში 10 ტონზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობის სკოპინგის ანგარიში. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. თბილისში, სამგორის რაიონის გამგეობის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 29 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა- ქ. თბილისში, შპს „რეციკლინგის“ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია ; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეციკლინგი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი N24 ა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის 13 ნოემბერი, 12:00 საათი, ქალაქი თბილისი, სამგორის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 2019 წლის 1 ოქტომბერს შპს „რეციკლინგმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ფოთში შპს „გლობალ რესაიქლინგ კოს“ მეორადი ნედლეულის გადასამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ რესაიქლინგ კო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 22 ოქტომბერი 16:00  საათი  ქალაქ ფოთის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 25 სექტემბერს შპს „გლობალ რესაიქლინგ კომ“, სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ფოთში მეორადი ნედლეულის გადასამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. ფოთის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „მგტ“-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილების შესახებ პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილება (წარმადობის გაზრდა) დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მგტ“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წელი, 18 ოქტომბერი, 13:00 საათი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 25 სექტემბერს, შპს „მგტ“-მ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ჭიათურაში, საჩხერის გზატკეცილი N10-ში, მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილების შესახებ პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით. იხ. საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-13-კმ-ზე (12+240) მდ. ნაღვარევის ღელეზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი;  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019  წლის  15 ოქტომბერი,   15:00  საათი - დაბა ახალდაბის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 20 სექტემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, „საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-13-კმ-ზე (12+240) მდ. ნაღვარევის ღელეზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დაბა ახალდაბის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 18 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი. 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. წალკა, კოსტავას ქ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ.74 (73+580)-ზე, ხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ.74 (73+580)-ზე, ხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად  ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. წალკა, კოსტავას ქუჩადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 16 ოქტომბერი  14:00 სთ- წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 20 სექტემბერს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. წალკაში კოსტავას ქუჩაზე შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ.74 (73+580)-ზე, ხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად  ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 18 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N97-99-ში არსებული შპს ,,გიო-10’’-ის პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის მილების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაცია

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავება და პლასტმასის მილების დამზადება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,გიო-10’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N97-99 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: ქ. ბათუმის მერია, 2019 წლის 11 ოქტომბერი, 12:00 საათი საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 16 სექტემბერს, შპს ,,გიო-10’’-მა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N97-99-ში არსებული შპს ,,გიო-10’’-ის პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის მილების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. ბათუმში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი ; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 10 ოქტომბერი, 16:00 საათი, ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.     

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ჯი პი პის’’ მეფრინველეობის ფერმის და ფრინველის სასაკლაოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეფრინველეობის ფერმის და ფრინველის სასაკლაოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯი პი პი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო ჩოჩეთი და სოფ. კავთისხევი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 15 ოქტომბერი 12:00 საათი კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კავთისხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 2019 წლის 15 ოქტომბერი 14:00 საათი კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო ჩოჩეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 19  სექტემბერს,  შპს ,,ჯი პი პიმ’’ სამინისტროში წარმოადგინა კასპის მუნიციპალიტეტში მეფრინველეობის ფერმის და ფრინველის სასაკლაოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. ზემო ჩოჩეთის და სოფ. კავთისხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 17 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.     იხილეთ საჯარო განხილვის წესი