ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი -„ტექნიკური რეგლამენტი - ელასტომერის ან რეზინისგან დამზადებული საწოვარასა და მატყუარა საწოვარასაგან N - ნიტროზამინებისა და N - ნიტროზამინების წარმომქმნელი ნივთიერებების გამოთავისუფლების შესახებ“

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა დაყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA)მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებშიაღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთსაქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს -„ტექნიკური რეგლამენტი -ელასტომერის ან რეზინისგან დამზადებული საწოვარასა და მატყუარასაწოვარასაგან N - ნიტროზამინებისა და N - ნიტროზამინების წარმომქმნელინივთიერებების გამოთავისუფლების შესახებ“.პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალიმიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა დამცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, ევროკავშირისდირექტივის- 93/11/EEC COMMISSION DIRECTIVE 93/11/EEC of 15 March 1993concerning the release , of the N-nitrosamines and N-nitrosatable substances fromelastomer or rubber teats and soothers -ის და საქართველოს კანონმდებლობითგანსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისადპროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 19 ივნისის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე:  ketevan.laperashvili@mepa.gov.geსაკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის (კლინკერი, თაბაშირი და დანამატების დაფქვა) წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ცემენტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ერთობა 98“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N22;საჯარო განხილვის დრო: 2021 წლის 10 ივნისი, 12:00 საათი;საჯარო განხილვის ჩატარების ადგილი: ქ. რუსთავის მერიის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. რუსთავის მერიის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. იხ. საჯარო განხილვის წესიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ფოთში, სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავსადგურის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი; დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 1 ივლისს 15:00 საათზე. ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლაში (შავი ზღვის ქუჩა N6). საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.   

განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ პაატა გირმისაშვილის თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 25 მაისს, 13:00 საათზე, ქ. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში დაგეგმილი იყო ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ პაატა გირმისაშვილის თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო გნახილვა (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31729 )დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 17 მაისის N 4835/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტზე  სამინისტრომ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება, შესაბამისად 2021 წლის 25 მაისს 13:00 საათზე ჩანიშნული საჯარო განხილვა არ გაიმართება.საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ახალი თარიღი გეცნობებათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 23 ივნისს შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების გამო კომპანიის წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ საჯარო განხილვაზე დასწრებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 24 ივნისს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას"  მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“:დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 24 ივნისი 15:30 საათი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 8 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის" ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ერთ-ერთი ჰიდროაგრეგატის გენერატორის შეცვლა)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“: დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიეტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 21 ივნისი 15:00 საათი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 8 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „მგტ“-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) შესახებ პროექტი

 დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მგტ“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 22 ივნისი 13:00 საათი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 8 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება: ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია’’; საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ფასანაური; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2021 წლის 31 მაისი, 14:00 საათი, დაბა ფასანაურის კულტურის სახლი  (მერაბ კოსტავას ქ. N 96). საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-ბაკურციხის მონაკვეთის მეორე ლოტის (საგარეჯოს აღმოსავლეთი ნაწილი-ბაკურციხე) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გზის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თბილსი-ბაკურციხის მონაკვეთის (საგარეჯოს აღმოსავლეთი ნაწილი-ბაკურციხე)დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2021 წლის 14 ივნისს 12:00 საათზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. გიორგიწმინდის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 2021 წლის 14 ივნისს 15:00 საათზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბადიაურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 2021 წლის 15 ივნისს 11:00 საათზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბაკურციხის კულტურის სახლის შენობა;• 2021 წლის 15 ივნისს 15:00 საათზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთის გამგეობის შენობა;• 2021 წლის 16 ივნისს 12:00 საათზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩალაუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 2021 წლის 16 ივნისს 15:00 საათზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მელაანის საჯარო სკოლა."გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება შესაბამისი მუნიციპალიტეტების შენობებში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge