ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -შპს „აშენდი აგრო საქართველოს“ მეღორეობის ფერმის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეღორეობის ფერმის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აშენდი აგრო საქართველო“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ასურეთი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის 5 ნოემბერი, 15:00 საათი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფ. მარაბდას საჯარო სკოლის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფ. მარაბდას საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019  წლის  7 ნოემბრამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „აისი“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აისი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი  დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 22 ნოემბერი, 10:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორხის სკოლის შენობა.• 2019 წლის 22 ნოემბერი, 14:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  გზშ-ის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და სოფ. კორხის სკოლის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 12 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ბახვისწყალზე ჰიდროელექტორსადგურის (ბახვი 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - მდ. ბახვისწყალზე ჰიდროელექტორსადგურის  (ბახვი 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ბახვი 2“, თბილისი. ვაჟაფშაველას 41/1. 3 სართული.გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:  2019 წლის 21 ნოემბერი, 14:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მთისპირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „ბახვი 2”-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ბახვზე ჰიდროელექტორსადგურის  (ბახვი 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,სატურნი 2006’’-ის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,სატურნი 2006’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:   გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანი დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2019 წლის 14 ნოემბერი, 16:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანის N1 საჯარო სკოლის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანის N1 საჯარო სკოლის შენობაში  გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

,,გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროექტი

,,გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროქტთან დაკავშირებული მოსაზრებები გთხოვთ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით. შენიშვნები და მოსაზრებები, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: akaki.veltauri@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

გეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნიუ როუდ ჯგუფი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა, მმკ-69-ის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019  წლის  21 ნოემბერი   13:00  სთ - თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 10 ოქტომბერს,  შპს  „ნიუ როუდ ჯგუფმა“  სამინისტროში   წარმოადგინა  განცხადება, ქ. თერჯოლაში ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 11 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მდ. რაჩხაზე ჰიდროელექტორსადგურის (რაჩხა ჰესი) მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რაჩხაზე ჰიდროელექტორსადგურის  (რაჩხა ჰესი)  მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჯი ენ ელექტრიკი”, ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ. N90 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 19 ნოემბერი, 14:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ისუნდერის კულტურის სახლის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 8 ოქტომბერს შპს „ჯი ენ ელექტრიკმა” სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მდ. რაჩხაზე ჰიდროელექტორსადგურის  (რაჩხა ჰესი) მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯავახავტოგზას“ ასფალტის ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება -  ასფალტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯავახავტოგზა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხოსპიო;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 28 ოქტომბერი 15:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის პირველ ოქტომბერს,  შპს ,,ჯავახავტოგზამ’’ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხოსპიოში ასფალტის ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 29 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში, შპს ,,ემენ ქემიკალ ჯორჯიას’’ მანგანუმის ოქსიდის საწარმოში ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მანგანუმის ოქსიდის საწარმოში ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ემენ ქემიკალ ჯორჯია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:2019  წლის  25 ოქტომბერი   14:00  საათი  ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის  29 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი