ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-7) ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (101+334)-ზე მდ. ლახამულაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2019  წლის  18 სექტემბერი,   12:00  საათი - სოფელ ლახამულას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;2019 წლის 30 აგვისტოს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა მესტიის მუნიციპალიტეტში, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-7) ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (101+334)-ზე მდ. ლახამულაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფელ ლახამულას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 26 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას ს/გზის მე-14 კმ-ზე მდ. ნორიოს ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2019  წლის  23 სექტემბერი,   13:00  საათი - სოფელი მარტყოფის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;2019 წლის 30 აგვისტოს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას საავტომობილო გზის მე-14 კმ-ზე მდ. ნორიოს ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფელი მარტყოფის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 26 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.იხ. საჯარო განხილვის წესი.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის განცხადებაში ცვლილების შესახებ- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, შპს „ენკა რინიუებლზსის“ მდინარე რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ცვლილებების სკოპინგის პროექტი.

მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს სამინისტრომ წერილობით (N7626/01) მიმართა  შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’ დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების შესახებ.  აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’-მა სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია (N 11919). აღნიშნული პროექტზე საჯარო განხილვა ჩაინიშნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში (მის: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა #25) 6 სექტემბერს 14:00 საათზე, (იხ. საჯარო განხილვის ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16867), რის შესახებაც ინფორმაცია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 20 აგვისტოს ხოლო, 21 აგვისტოს სამინისტროს წერილით ეცნობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიას (იხ. წერილი N8323/01).2019 წლის 2 სექტემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა წერილი,  რომლის შესაბამისად, მერიის მიერ ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიების გამო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საკონფერენციო დარბაზში აღნიშნული საჯარო განხილვის ჩატარება ნაცვლად დაგეგმილი დროისა (14:00 სთ) შესაძლებელია 10:00 საათიდან 14:00 საათის ჩათვლით (იხ. წერილი N31/4975). ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 წლის 6 სექტემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, შპს „ენკა რინიუებლზსის“ მდინარე რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ცვლილებების სკოპინგის საჯარო განხილვა ნაცვლად  14:00 საათისა ჩატარდება იმავე შენობაში 10:00 საათზე. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმეტნაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 სექტემბრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი.   

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - კასპის მუნიციპალიტეტი, შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 11,93 მგვტ სიმძლავრის  ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი;გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 4 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო გომის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო გომის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გვირაბის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, ეცერის თემიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 27 სექტემბერს 12:00 საათზე, დაბა მესტიის მერია,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით დაბა მესტიის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჩხერე ქვემო ხევის-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის მონაკვეთი კმ10.6-კმ20.6-ის (ლოტი 3), კმ20.6-კმ29.5-ის (ლოტი 4) მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერისა და ონის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 4 ოქტომბერი, 16:00 საათი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ცხომარეთის საბაზო სკოლა “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. ცხომარეთის საბაზო სკოლაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნების და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქალაქ მარნეულში შპს „საქცემენტის“ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქცემენტი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. მარნეული, აღმაშენებლის ქ N1;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის  4 ოქტომბერი, 13:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ,,შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჩხერე ქვემო ხევის-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის მონაკვეთი კმ20.6-კმ29.5-ის (ლოტი 4), კმ29.6-კმ40.9-ს (ლოტი 5) მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტი’’

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერისა და ონის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 3 ოქტომბერი, 14:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელ შქმერის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შქმერის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 16 სექტემბერს, 14:00 საათზე, დაბა აბასთუმნის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 21 აგვისტოს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დაბა აბასთუმნის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 17 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი