ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ქ. ახალციხეში შპს „საბპეტროლის“ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის 900მ3 მოცულობის სარეზერვუარო პარკის მოწყობა და ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საბპეტროლი“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ახალციხე, დავით აღმაშენებლის ქუჩა #1ა;
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:
2019  წლის  23  აგვისტო   13:00  საათი  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 2აგვისტოს,  შპს „საბპეტროლმა“ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ახალციხეში ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის  27 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.
ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი
  
გაზიარება