ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის განცხადება- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის“ პროექტი

 

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის“ პროექტი

დამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, კურორტი ლებარდე

2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა  ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) პროცედურა. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურის გავლა სავალდებულოა იმ სტრატეგიული დოკუმენტისთვის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანოს გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტს, რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო კოდექსით განსაზღვრულ სექტორებში (სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა, ენერგეტიკა, მრეწველობა, ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ელექტრონული კომუნიკაციები, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა) და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები.

 

2019 წლის 27 თებერვალს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სკრინინგის განცხადება და „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის“ პროექტი.

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 16 აპრილის N2-329 ბრძანებით, აღნიშნული სტრატეგიული დოკუმენტი დაექვემდებარა სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას.

 

ამჟამად, სამინისტროში წარმოდგენილია „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის“ პროექტი და სკოპინგის განცხადება სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით. სკოპინგი წარმოადგენს პროცედურას, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს. 


წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  21 ოქტომბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge