ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მდ ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ სიმძლავრის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 4 ივლისს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მდ. ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ სიმძლავრის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი).
აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნებული იყო სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვედზე (იხ. განცხადების ლინკი). გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 26 ივლისს ჩანიშნული სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა ვერ შედგა, მოსახლეობის პროტესტის გამო. 

შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს ( სამინისტროს სარეგისტრაციო ნომრით: N12392, 29.08.2019)  და განმარტა, რომ  გასული პერიოდის განმავლობაში აქტიურად იმუშავა მოსახლეობასთან,  შესაბამისად მოითხოვა  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის განმეორებით ჩანიშვნა. (იხ განცხადების ლინკი)

მიმდინარე წლის 25 სექტემბერის წერილით (N 13636) შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მიერ ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ მომართვის საფუძველზე,  სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების და საჯარო განხილვის დროებით გადადების შესახებ. (იხ. განცხადების ლინკი)

შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს (სამინისტროს სარეგისტრაციო ნომრით: N16750. 21.11.2019)  და განმარტა, რომ  გასული პერიოდის განმავლობაში აქტიურად იმუშავა მოსახლეობასთან და დეტალურად გააცნო აღნიშნული პროექტის მნიშვნელობა,  შესაბამისად მოითხოვა  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის განმეორებით ჩანიშვნა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება: 
2019 წლის  6 დეკემბერს 14:00 საათზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში.

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 13 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.
ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.
იხ. საჯარო განხილვის წესი


გაზიარება