ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში, ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონაში, აკაკი შანიძის ქ. N3-ში შპს „ერ ტრანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს „ერ ტრანსის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი).

 

სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკრინინგის განცხადებაში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „ერ ტრანსის“  მიერ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.

 

დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „ერ ტრანსი“ კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.