ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საჩხერის მუნიციპალიტეტში შპს „უსასრულო ენერგიას“ 85 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება  -  ქარის ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოება
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს  ,,უსასრულო ენერგია’’;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი;

 

გთხოვთ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ტომი 2 და ტომი 3 გადმოტვირთოთ მითითებული ელ.ბმულებიდან: ტომი 2; ტომი 3. ასევე, თანდართულ რუკებს გაეცნოთ, აღნიშნული ელ.ბმულის მეშვეობით. 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშსა ან/და სხვა დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge