ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ადიგენის მუნიციპალიტეტეში, სოფ. არალში მდ. ქვაბლიანის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტების სკრინინგის განცხადებები


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ქვაბლიანის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფ. არალი;


გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადებები სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ლინკი იხ. ლინკი იხ. ლინკი). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.