ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ ოზურგთში ანასეულის უბნის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდამცავის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ანასეულის უბნის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდამცავის მოწყობა
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ოზურგეთი

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25563), შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია დამატებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 მაისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge