ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „CLW“-ს ტყვია-თუთიის მადნიდან ტყვიის, თუთიის და სხვა თანმდევი მინერალების ამოღების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაცია

შპს „CLW-ს“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. რუსთავში ტყვია-თუთიის მადნიდან ტყვიის, თუთიის და სხვა თანმდევი მინერალების ამოღების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუტაციის პროექტს (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31697).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 18 მაისს სამინისტრომ N 4952/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხის დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 24 მაისს აღარ გაიმართება.