ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატის” ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატის” მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 2 ივნისს სამინისტრომ N 5474/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.