ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ზესტაფონში, შპს „ეკოპეტროლის“ ავტოგასამართ სადგურზე არსებული 23000 ლიტრი საერთო ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ, დამატებით 22000 ლიტრი ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია

2021 წლის 21 ივნისს შპს „ეკოპეტროლის“ მიერ გზშ-ის საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ზესტაფონში, ავტოგასამართ სადგურზე არსებული 23000 ლიტრი საერთო ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ, დამატებით 22000 ლიტრი ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31959). 

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N6745/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.