ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 27 აპრილს შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განხცადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომელიც ეხება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31810).

 

 

მიმდინარე წლის 23 ივნისს შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ" სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების გამო კომპანიის წარმომადგენლები ვერ ახერხებდნენ საჯარო განხილვაზე დასწრებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე 2021 წლის 24 ივნისს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში დაგეგმილი შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას"  მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა არ გაიმართა. (იხ. განცხადებები: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31962 / https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31828)

 

 

2021 წლის 1 ივლისს შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება N11616 (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/32000), რომლის მიხედვით კომპანია ითხოვს გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დანიშვნას კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურებისა და ვადების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე 2021 წლის 2 აგვისტოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართდება საჯარო განხილვა.

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“:
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი


 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 
2021 წლის 2 აგვისტო 15:00 საათი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;

 


„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 
გაზიარება