ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ზუგდიდში შპს "კოლხეთი ცემენტის" ცემენტის წარმოების პროექტი

საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება;

 

საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კოლხეთი ცემენტი";

 

საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. N 1;

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 
2021 წლის 25 აგვისტო, 17:00 საათი, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. N 14).

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.


გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე წარმოდგენილ განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2021 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

     
გაზიარება