ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სგშ სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის ქუჩა №20-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.№05.22.06.001) განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის დასახელება: „ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის ქუჩა №20-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.№05.22.06.001) განაშენიანების დეტალური გეგმის“ პროექტი

 

დამგეგმავი ორგანო: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: ქალაქი ბათუმი, რუსთაველის ქ.№20-ში არსებული მიწის ნაკვეთი (ს.კ.№05.22.06.001)

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2022 წლის 12 აპრილს წარმოდგენილ იქნა ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის ქუჩა №20-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.№05.22.06.001) განაშენიანების დეტალური გეგმა და სკრინინგის განცხადება. 2022 წლის 18 აპრილს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი იქნა დამატებით, ელექტრონული სახით დოკუმენტაცია.

წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 2 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სტრატეგიული დოკუმენტი – საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ადმინისტრაციული ორგანოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომლითაც ცალკეული სექტორებისთვის დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ III თავის შესაბამისად და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები;

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (სგშ) – „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებისას/დამტკიცებისას;

სკრინინგი – პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების საჭიროებას.