ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტი (GRAIL) განხილვის პროცესი

 

გარემოსდავითი და სოციალური საკითხებს ვალდებულების გეგმა, მონაწილე მხარეების ჩართულობის გეგმა, დასაქმებულთა მართვის პროცედურა, განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი

 

მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის ბოლო მიმოხილვაში განსაზღვრულია სოფლის მეურნეობის, განსაკუთრებით მცირე ფერმერების და აგრობიზნესების, ეფექტური და მიზნობრივი დახმარების შესაძლებლობები. ეს შეიძლება მიღწეული იქნეს სოფლის მეურნეობის ორ ქვედარგში,   მიწის და წყლის სფეროში, არსებული სერიოზული დაბრკოლებების პარალელურად დაძლევის საშუალებით და ამ მიზნით საჭიროა ერთიანი და კომპლექსური საინვესტიციო პროექტების განხორციელება სოფლის მეურნეობის, წყლის და მიწის სფეროში.  

 

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობამ მსოფლიო ბანკისაგან ითხოვა 150 მილიონი აშშ დოლარი მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის (GRAIL) პროექტის განსახორციელებლად შერჩეულ ფართობებზე ირიგაციის და მიწის მართვის  გაუმჯობესების მიზნით. 

 

პროქტის შეფასების პროცესამდე, ხდება დოკუმენტაციის განხილვა, შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ საკონტატო ინფორმაციაზე:

 

 

აღწერილობა მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის (GRAIL) პროექტი

დამკვეთი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მიმართვა: ლალი დურმიშიძე, პროექტის დირექტორი
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზირი 6
ელექტრონული მისამართი: Lali.durmishidze@mepa.gov.ge

ვებგვერდი: www.mepa.gov.ge

ტელეფონი: +595 932000აღწერილობა მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის (GRAIL) პროექტიი

დამკვეთი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მიმართვა: გარემოს დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სპეციალისტი - სოფიო ბერიშვილი
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზირი 6
ელექტრონული მისამართი: Sophiko1@hotmail.com

ვებგვერდი: www.mepa.gov.ge

ტელეფონი: +599270049