ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტების საჯარო განხილვა

 

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა მცენარეთა დაცვის სფეროში დაასრულა მუშაობა. შემუშავებულ იქნა: 

 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი: „საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც მომზადებულია: ევროკომისიის დირექტივის „COMMISSION DIRECTIVE 2008/124/EC of 18 December 2008 limiting the marketing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre plants to seed which has been officially certified as ‘basic seed’ or ‘certified seed“ და COMMISSION DECISION of 20 April 2004 on conditions for the placing on the market of seed mixtures intended for use as fodder plants (notified under document number C(2004) 1429) (Text with EEA relevance) (2004/371/EC)“ საფუძველზე.

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი: „საზეთე და საბოჭკოე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 ოქტომბრის N648 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც მომზადებულია: ევროკომისიის დირექტივა 2008/124 COMMISSION DIRECTIVE 2008/124/EC of 18 December 2008 limiting the marketing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre plants to seed which has been officially certified as „basic seed“ or „certified seed“-ის საფუძველზე.

 

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი: „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების თესლისა და სარგავი მასალის ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 7 აპრილის N173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელიც მომზადებულია COMMISSION DIRECTIVE 2010/60/EU of 30 August 2010 providing for certain derogations for marketing of fodder plant seed mixtures intended for use in the preservation of the natural environment საფუძველზე.

 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი: „გენეტიკური რესურსების შესანარჩუნებლად კონსერვაციისთვის განკუთვნილი საფურაჟე კულტურების თესლის ნარევების ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ რომელიც შემუშავებულია: COMMISSION DIRECTIVE 2010/60/EU of 30 August 2010 providing for certain derogations for marketing of fodder plant seed mixtures intended for use in the preservation of the natural environment“-ის საფუძველზე.

 

საკონტაქტო პირი მანანა გაბრუაშვილი manana.gabruashvili@mepa.gov.ge, ტელ. 551404811

 

გაზიარება