ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „შეზღუდული ენერგეტიკული ღირებულების დიეტებში წონის კლებისათვის განკუთვნილი სურსათის შესახებ“

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, COMMISSION DIRECTIVE 96/8/EC of 26 February 1996 on foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction“ 2007 წლის კონსოლიდირებული ვერსიისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.

ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს შეზღუდული ენერგეტიკული ღირებულების დიეტებში წონის კლებისათვის განკუთვნილი სურსათის შემადგენლობასა და ეტიკეტირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. სურსათის ეს კატეგორია წარმოადგენს სპეციალური შემადგენლობის მქონე სურსათს, რომელიც, მწარმოებელი ბიზნესოპერატორის ინსტრუქციის შესაბამისად გამოყენებისას/მოხმარებისას, სრულად ან ნაწილობრივ ჩაანაცვლებს კვების ყოველდღიურ რაციონს.

 

ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს ამ მიზნით მომხმარებისათვის მზა სურსათისთვის სპეციფიკაციებს, რომელიც ეხება ადამიანის ორგანიზმის ენერგეტიკული ღირებულებით უზრუნველყოფას, მოთხოვნებს ცილასთან, ცხიმებთან, ბოჭკოვან ნივთიერებებთან, ვიტამინებთან და მინერალებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც სურსათის შემადგენლობაში არსებული ცილა უნდა უზრუნველყოფდეს საერთო ენერგეტიკული ღირებულების არანაკლებ 25% და არაუმეტეს 50 %-ს. ცხიმის ენერგეტიკული ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს სურსათის საერთო ენერგეტიკული ღირებულების 30%-ს, საკვები ბოჭკოების შემცველობა სურსათის დღიურ რაციონში არ უნდა იყოს 10 გ-ზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 30 გ-ს.

 

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge
გაზიარება