ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

განცხადება საქართველოში ავტომობილის ემისიის Euro 5b სტანდარტის შემოღებასთან დაკავშირებით

საქართველოში ავტომობილის პირველადი ან დროებითი რეგისტრაცია შესაძლებელია  მხოლოდ  იმ შემთხვევაში, თუ იგი აკმაყოფილებს მინიმუმ Euro 5b სტანდარტს. შესაბამისი რეგულაცია (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N238; 28.06.2023; იხ. დანართი) ძალაში შევიდა 2024 წლის  1  იანვრიდან მსუბუქი ავტომობილებისა  (M1)  და  მიკროავტობუსებისთვის (M2), ხოლო 2025 წლის 1 იანვრიდან იგი ძალაში შევა სატვირთო ავტომობილებისა (N1, N2, N3) და ავტობუსებისთვის (M3). 

 

საზღვარგარეთის ცხრილში მოცემული ქვეყნებიდან საქართველოში იმპორტირებული (გარდა 1 წლამდე) ან/და რეგისტრირებული და შესაბამის წელს გამოშვებული ავტომობილები გაივლიან საქართველოში რეგისტრაციას ისევე, როგორც აქამდე გადიოდნენ.


ქვეყანა

ავტომობილის გამოშვების წელი

ევროკავშირის წევრი ქვეყნები

≥2013

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

≥2013

შვეიცარიის კონფედერაცია

≥2013

ნორვეგიის სამეფო

≥2013

ამერიკის შეერთებული შტატები

≥2013

იაპონია

≥2013

კორეის რესპუბლიკა

≥2013

თურქეთის რესპუბლიკა

≥2013

კანადა

≥2013

ჩილეს რესპუბლიკა

≥2013

ავსტრალიის თანამეგობრობა

≥2016

რუსეთის ფედერაცია  (2022 წლამდე რეგისტრირებული)

≥2016 - ≤2021

სინგაპურის რესპუბლიკა

≥2017

 

სხვა ავტომობილების რეგისტრაციისთვის საჭიროა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული დასკვნა, რომლითაც დასტურდება ავტომობილის გაფრქვევების (გამონაბოლქვის) ზღვრული ნორმების ამ რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა. კერძოდ, აღნიშნული დასკვნა საჭიროა:

 

1.ცხრილში მოცემული ქვეყნებიდან იმპორტირებული არარეგისტრირებული ერთ წლამდე ასაკის ავტომობილებისთვის;

2.ცხრილში მოცემული ქვეყნებიდან იმპორტირებული მითითებულ წელზე უფრო ადრე/გვიან გამოშვებული ავტომობილებისთვის;

3.ცხრილში მოცემული ქვეყნების გარდა ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან (მაგალითად: ჩინეთი, ინდოეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, უზბეკეთი, ირანი და ა.შ.) იმპორტირებული ავტომობილისთვის (მიუხედავად ასაკისა).


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დასკვნის მისაღებად საჭიროა სამინისტროს წარედგინოს Euro 5b-ს, ან უფრო მაღალი სტანდარტის დამადასტურებელი შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 

1. ცხრილში მოცემული ქვეყნებიდან იმპორტირებული არარეგისტრირებული ერთ წლამდე ასაკის ავტომობილებისთვის:

  •  ავტომობილის ტიპის დამტკიცების დოკუმენტი; ან
  • ევროპისთვის გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიერ აღიარებული ავტომობილის ტიპის დამტკიცების ორგანოების/ტექნიკური მომსახურების ცენტრების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი; ან
  • ავტომობილის მწარმოებლის მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი.

 

2. ცხრილში მოცემული ქვეყნებიდან იმპორტირებული მითითებულ წელზე უფრო ადრე/გვიან გამოშვებული ავტომობილებისთვის:

  • ავტომობილის შესაბამისობის სერტიფიკატი (CoC) და ავტომობილის ტიპის დამტკიცების დოკუმენტი; ან
  • ევროპისთვის გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიერ აღიარებული ავტომობილის ტიპის დამტკიცების ორგანოების/ტექნიკური მომსახურების ცენტრების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი.

 

3. ცხრილში მოცემული ქვეყნების გარდა ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან (მაგალითად: ჩინეთი, ინდოეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, უზბეკეთი, ირანი და ა.შ.) იმპორტირებული ავტომობილისთვის (მიუხედავად ასაკისა):

  •  ავტომობილის შესაბამისობის სერტიფიკატი (CoC) და ავტომობილის ტიპის დამტკიცების დოკუმენტი; ან
  • ევროპისთვის გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიერ აღიარებული ავტომობილის ტიპის დამტკიცების ორგანოების/ტექნიკური მომსახურების ცენტრების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი.

ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს შესაბამისი ავტომობილის გამონაბოლქვის მონაცემები იმგვარად, რომ იგი შედარებადი იყოს საქართველოს კანონმდებლობაში მოცემულ ნორმებთან. 

 

სამინისტროში წარდგენილ განცხადებას თან უნდა ახლდეს წარდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის შესაბამისი ავტომობილ(ებ)ის მარკა, მოდელი, ძრავის ნომერი, ძრავის მოცულობა, გამოშვების წელი, ექსპორტის ქვეყანა და საიდენტიფიკაციო ნომერ(ებ)ი (VIN კოდ(ებ)ი). გთხოვთ იხილოთ თანდართული ცხრილი, რომლის შევსებაც არის რეკომენდირებული ამ კუთხით. განცხადების სამინისტროში წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით - სამინისტროს ელ-ფოსტაზე (info@mepa.gov.ge) ხელმოწერილი წერილის სახით. 

 

ევროპისთვის გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიერ აღიარებული ავტომობილის ტიპის დამტკიცების ორგანოების/ტექნიკური მომსახურების ცენტრების ნახვა ქვეყნების მიხედვით შეგიძლიათ ბმულზე: https://apps.unece.org/WP29_application/List_TA_TS