ძებნა

განცხადებები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლისა და „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების თანახმად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აწარმოებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების მიხედვით, რომლებიც საქმიანობის სუბიექტებმა, საანგარიშო 2020 წლის დასრულების შემდეგ, 2021 წლის 15 თებერვლამდე, ელექტრონული სისტემის (http://emoe.gov.ge/) მეშვეობით უნდა შეავსონ და შესათანხმებლად წარუდგინონ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული ობიექტების შემთხვევაში – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამის სამსახურებს.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამისი სამსახურები გადაწყვეტილებას წარდგენილ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების შეთანხმების თაობაზე იღებენ 15 მარტამდე.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმის შევსებას ელექტრონული სახით აწარმოებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ყველა სტაციონარული ობიექტი, გარდა „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების მე-41 მუხლით განსაზღვრული საქმიანობების განმახორციელებელი ობიექტებისა.

Invitation for Bids

 GeorgiaIrrigation and Land Market Development Project (ILMDP) – P133828 Credit No. 5456-GEContract Title: Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, sections G33, G 33-1Reference No. (as per Procurement Plan): ICB No: IDIC/CW/ICB/05 Georgia has received financing from the World Bank toward the cost of the Irrigation and Land Market Development Project, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, sections G33, G33-1. The Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (the Employer) now invites sealed bids from eligible bidders for Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, sections G33, G33-1. Construction period is 18 months. The Site is located in Sagarejo Municipality of Kakheti region, approximately 70 km from Tbilisi. The project serves 3175 ha irrigation area.The works include the construction of on-farm network with steel and polyethylene pipelines with a total length of approx. 56 km, arrangement of hydrants, pressure regulators, air valves as well as backfill, reinforcement and concrete works. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. A complete set of bidding documents (electronic form) in English is available on the following link free of change:https://drive.google.com/drive/folders/1qxqtwx1ctCl9z-qgTVvONOPVcozwqZWg?usp=sharing Interested bidders are encouraged to check regularly the link above on possible amendments, clarifications etc.  Interested bidder may also obtain full package of the bidding document and further amendments, clarifications etc. directly from the Employer upon expression of interest via email given below. Bids must be delivered to the address below on or before October 26, 2020, 15:00 (local time). Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of interested bidders and anyone who choose to attend at the address below on October 26, 2020, 15:00 (local time).All bids must be accompanied by a Bid Securing Declaration. Interested eligible bidders may obtain further information from the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, Mr. Ioseb Tchonkadze, Procurement Consultant, iosebtchonkadze@gmail.com during office hours 10:00 to 17:00 hours at the address given below. The address referred to above is:  6 Marshal Gelovani Ave, second building on the left from the main buildingName of office:  Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA) Floor/Room number: 1st floor, Room 108City:  TbilisiZIP Code:  0159Country:  GeorgiaE-mail To:  iosebtchonkadze@gmail.com;Cc:  rusudan.manjgaladze@mepa.gov.ge; n.peitrishvili@gmail.com; 

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის სახელწოდება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP)პროექტის ნომერი: P133828ქვეყანა: საქართველოგანმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDIC/CW/NCB/01-2კონტრაქტის დასახელება: სიონის და ალგეთის კაშხლების უსაფრთხოების სამუშაოებიკონტრაქტის ხანგრძლივობა: 12 თვეშეფასების ვალუტა: ლარი ტენდერში მონაწილე კომპანიები: 1. შპს „საქჰიდროენერგომშენი“ გამარჯვებული კომპანიადასახელება: შპს „საქჰიდროენერგომშენი“მისამართი: ზ. გამსახურდიას გამზ. №32, ქ. ზუგდიდი, საქართველოსატენდერო წინადადებების ამოკითხული ფასი: 4,656,598.13 ლარისატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 4,656,598.13 ლარისაკონტრაქტო ფასი: 4,656,598.13 ლარი

საკონსულტაციო მომსახურება ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის (DIMMA) პროგრამა

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და  ბაზარზე წვდომის  (DiMMA) პროგრამა იწვევს სათანადო გამოცდილების მქონე ადგილობრივ პირებს შემდეგი პოზიციების მიმართ ინტერესის გამოსახატავად:  5 საველე ფასილიტატორი (ადგილობრივი ინდივიდუალური პირები) შემდეგი რეგიონებისთვის: 1) კახეთი - 2 საველე ფასილიტატორი2) ქვემო ქართლი - 2 საველე ფასილიტატორი3) რაჭა-ლეჩხუმი - 1 საველე ფასილიტატორი საველე ფასილიტატორები (შემდეგ „კონსულტანტი“) მომსახურებას გაუწევენ მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და  ბაზარზე წვდომის  (DiMMA) პროგრამას, რომლის მიზანია სოფლად ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის სიღარიბის შემცირება საქართველოში კონკურენტუნარიანი, დივერსიფიცირებული, მოქნილი და მდგრადი მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით.DiMMA პროგრამა ექვსი წლის განმავლობაში განხორციელდება 2019 წლიდან დაწყებული. პროგრამის მთლიანი ღირებულება 46.9 მილიონ ევროს შეადგენს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იქნება წამყვანი განმახორციელებელი უწყება, რომელიც პროექტის განმახორციელებელი ერთეულის ფუნქციას ასრულებს. პროექტის განხორციელების და საველე დონეზე კოორდინირების პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმავე გუნდს, რომელიც ახორციელებს IFAD-ის დაფინანსებულ სოფლის მეურნეობის პროექტებს საქართველოში.  DiMMA პროგრამა ხორციელდება ექვს მეზობელ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთი, ქვემო ქართლი და რაჭა-ლეჩხუმი. ღირებულების ჯაჭვის სამი კატეგორიის მონაწლეები მიირებენ სარგებელს ამ პროგრამიდან:  (i) რძის მცირე მწარმოებლები, როგორც პროგრესული, ასევე ბაზრის მიმართ მოწყვლადი; (ii) მეურნეობის დონეზე მომსახურების პროვაიდერები, რომლებიც სპეციალიზირებულ მომსახურებას უწევენ და წარმოებისთვის საჭირო მასალებს აწვდიან რძის მწარმოებლებს და (iii) რძის შემსყიდველები, რომლებიც საბაზრო კავშირებს დაამყარებენ რძის მწარმოებლებთან. რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობებიც  მიიღებენ სარგებელს არამოპოვებითი საქმიანობის საპილოტე პროექტებიდან, რომლებიც ხელს უწყობს საძოვრების აღდგენას და იმ მცირე საწარმოებში დასაქმებიდან, რომლებსაც პროგრამა გაუწევს დახმარებას. თითოეული ამ კატეგორიის ფარგლებში DiMMA პროგრამა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ქალების და ახალგაზრდების ჩართულობას.DiMMA პროგრამას ორი მთავარი და ერთმანეთთან დაკავშირებული ტექნიკური კომპონენტი აქვს:  (i) რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის განვითარება  და (ii) ინსტიტუციური და საორგანიზაციო განვითარება.  რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის განვითარების  კომპონენტის მიზანია რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის ინოვაციების და  ამ ჯაჭვის მონაწილეთა პოტენციალის განვითარება რძის წარმოების გაუმჯობესების, რძის უვნებლობის, რეალიზაციის და მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად სამიზნე ოჯახებისთვის. რძის შემსყიდველები მიიღებენ დახმარებას პროგრამის ფართობზე რძის შესყიდვის გაფართოების და რძის პროდუქტების მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მიზნით. 4-P (სახელმწიფო და  კერძო სექტორები, მწარმოებლები, პარტნიორობა) მიდგომის საფუძველზე რძის შემსყიდველებს (მათ შორის გადამამუშავებელ საწარმოებს) და სამიზნე საოჯახო მეურნეობებს შორის ჩამოყალიბდება  მომგებიანი კავშირები.  ინსტიტუციური და საორგანიზაციო განვითარების კომპონენტი მოაგვარებს  ინსტიტუტების სისუსტით გამოწვეული წარმოების და მარკეტინგის შემაფერხებელ ლოკალურ გამოწვევებს, ხელს შეუწყობს დიალოგს მერძევეობის დარგის მონაწილე მხარეებს შორის და მათ ჩართვას სტრატეგიულ დიალოგში. საზოგადოების მობილიზაციის მიზნით პროგრამა გამოიყენებს კლასტერული განვითარების მიდგომას და ექვს სამიზნე რეგიონებში განისაზღვრება მერძევეობის კლასტერები, როგორც ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ერთეული, რომელიც მოიცავს რძის წარმოებას, რძის შემგროვებელ ცენტრებს და ღირებულების ჯაჭვის სხვა მონაწილეებს, რომელთანაც დაკავშირებული არიან რძის მწარმოებლები და გადამამუშავებლები. პროგრამა გაუწევს დახმარებას   ფერმერთა ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით   საძოვრების მომხმარებელთა ასოციაციებს. DiMMA პროგრამის მიზანია მინიმუმ 6,740 მცირე ფერმერის შემოსავლების გაზრდა. მათგან 4,220 დაკავშირებული იქნება რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვთან რძის შემსყიდველებთან პარტნიორობის საშუალებით; 370 მათგანი დასაქმდება მცირე საწარმოებში პროგრამის ფართობზე; 250 ახალგაზრდა დაიწყებს  არამოპოვებით საქმიანობას, რომელიც ხელს შეუწყობს საძოვრების აღდგენას და 1,900 მიიღებს სარგებელს საძოვრების პროდუქტიულობის  ამაღლებიდან. აღნიშნულის გარდა, DiMMA პროგრამა ხელს შეუწყობს 117 მცირე საწარმოს განვითარებას (75 რძის შემსყიდველები და 42 მეურნეობის დონეზე მომსახურების პროვაიდერები) და პროგრამის ფართობზე შეიქმნება  დღეში 240 ტონა რძის გადამამუშავებელი  საწარმოო სიმძლავრეები; კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი მართვა განხორციელდება 9,500ჰა-ზე და საძოვრების მისადგომობა გაუმჯობესდება 300კმ გზების რეაბილიტაციის შედეგად.  საველე ფასილიტატორები იმუშავებენ  რეგიონული კოორდინატორების (თითო კოორდინატორი რეგიონში) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. თითოეული საველე ფასილიტატორი იმოქმედებს, როგორც DiMMA პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წარმომადგენელი ველზე. ის განახორციელებს ყოველდღიურ საქმიანობას ლოკალურ/მუნიციპალიტეტის დონეზე, კოორდინირებას გაუწევეს პროგრესული რძის მწარმოებლების მეურნეობებში გამართულ დემონსტრირებებს, დაეხმარება ბაზრის მიმართ მოწყვლად რძის მწარმოებლებს და არაკომერციული მეურნეობის  მქონე ოჯახებს ბიზნეს გეგმების შემუშავებაში, დახვეწაში და განხორციელებაში იმ ინვესტიციებისთვის, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ საწყისი კაპიტალის დაფინანსება, ხელს შეუწყობს მერძევეობის ლოკალური საინიციატივო პლატფორმების განვითარებას.   საველე ფასილიტატორი მჭიდროდ ითანამშრომლებს მესაქონლეობის  სპეციალისტთან და პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მის სამიზნე მუნიციპალიტეტში.  ის ასევე ითანამშრომლებს სხვა საველე ფასილიტატორებთან, რომლებიც მის კლასტერში მუშაოებენ. მისი საქმიანობა კოორდინირებული უნდა იყოს ადგილობრივ ხელისუფლების ორგანოებთან და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან, რომელიც მართავს DiMMA პროგრამის რძის ღირებულების ჯაჭვის განვითარების სახსრებს (DVCF).   საველე ფასილიტატორების მომსახურების აღწერა:• პოტენციური ბენეფიციარების მობილიზაცია და სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა პროგრამის სტრატეგიის შესაბამისად; • სამუშაო ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებთან; • სამუშაო ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებასთან; • ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების გრანტების ბენეფიციართა შერჩევაში/მათ შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაში და პროგრესული რძის მწარმოებლების სადემონსტრაციო მეურნეობების შერჩევაში დახმარება; • პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე პროგრესული რძის მწარმოებლების დემონსტრირებების და ორგანიზება და კონტროლი; • ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების და რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობების დახმარება გამარტივებული ბიზნეს გეგმების მომზადებაში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ბიზნეს გეგმების ფორმის შესაბამისად; • პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების ტრენინგები და მომზადება; • პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე საველე დღეების და გაცვლითი ვიზიტების მომზადება; • ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების და რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობების ბიზნეს გეგმების  განხორციელების მონიიტორინგი და ხელშეწყობა; • ღირებულების ჯაჭვის კლასტერის პლატფორმის ჩამოყალიბების/საწყის ეტაპზე ფუნქციონირების ხელშეწყობა; •  ადგილობრივ მონაწილე მხარეების იმ აქტიური წარმომადგენლების იდენტიფიკაცია, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მერძევეობის პლატფორმების საქმიანობას, გააგრძელებენ პლატფორმის წევრთა მობილიზაციას და პროპაგანდას;  • საძოვრებით მოსარგებლეთა ჯგუფების იდენტიფიცირება; საძოვრებით მოსარგებლეთა ასოციაციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საძოვრების იმ არასამათავრობო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომელსაც პროგრამა დაიქირავებს; • საჭირო  ანგარიშების მომზადება იერარქიის შესაბამისად; • DiMMA პროექტის მენეჯერის დავალებით პროექტთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების  შესრულება.სამუშაოს ხანგრძლივობა, ადგილი და დასაქმების პირობები  საველე ფასილიტატორი ამ დავალებას შეასრულებს  გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ დავალების ხანგრძლივობა ერთ (1) წელს შეადგენს და შეიძლება გაგრძელდეს მუშაობის დამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში. ეს დავალება ითვალისწინებს სრულ განაკვეთზე მუშაობას 5 დღე კვირაში, ხშირ მოგზაურობას შერცეული მუნიციპალიტეტების ფარგლებში. დაწყების სავარაუდო თარიღია 2020 წლის ოქტომბერი. სამუშაო პროცედურები საველე ფასილიტატორი უშუალოდ მის რეგიონში მომუშავე რეგიონული კოორდინატორის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. დავალების განხორციელების ადგილი მუნიციპალიტეტებია (ქალაქი დაზუსტდება).  საველე ფასილიტატორის კვალიფიკაციის და გამოცდილების მიმართ მოთხოვნები • მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოფლად განვითარების /აგროეკონომიკის/ბიზნესის ადმინისტრირების და სხვა შესაბამის სფეროში, რომელიც სოფლად განვითარების პროექტების კოორდინაციასთან არის დაკავშირებული; • სოფლად განვითარების, აგრობიზნესის, მცირე ფერმერული მეურნეობების სფეროში  მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;  • უპირატესობა ენიჭება შერჩეულ რეგიონში მუშაობის გამოცდილებას; • უპირატესობა ენიჭება მერძევეობის დარგში გამოცდილებას; • ადგილობრივ თემებთან და სახელმწიფო უწყებებთან მუშაობის დადასტურებული  უნარი; • პროექტის მართვის პრინციპების ღრმა ცოდნა; • ინფორმაციის შეგროვების და მარტივად გადმოცემის უნარი; • პასუხისმგებლობა და მოქნილი მიდგომა, მინიმალური ზედამხედველობით მუშაობის დადასტურებული უნარი; • დადასტურებული ძლიერი სურვილი, დახმარება გაუწიოს კლიენტებს სოფლის ღარიბი მოსახლეობისთვის სარგებლის მომტანი, მომგებიანი და მდგრადი ბიზნესის მშენებლობაში; • ზეპირი და წერილობითი პრეზენტაციის ჩინებული  უნარი; • აუცილებელია რუსული ენის ცოდნა (ქვემო ქართლის რეგიონის შემთხვევაში)  • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა; • კომპიუტერის კარგი ცოდნა (MS Office, ინერნეტი, პროექტის მართვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა); • ველზე ინტენსიური მოგზაურობის და ღირებულების ჯაჭვის მონაწილეებთან მუშაობის სურვილი; • ადამიანებთან ურთიერთობის და კოლეგებთან და მონაწილე მხარეებთან სამუშაო ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარი.    დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია რომელ რეგიონ(ებ)ში სურთ მუშაობა, რაც გარკვევით უნდა იყოს მითითებული კანდიდატის ინტერესთა გამოხატვის წერილში. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ  ინფორმაცია, რომ აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო და გამოცდილების მოთხოვნებს.  წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს  (i) თანხმლებ წერილს, რომელშიც მითითებული იქნება, რომელ რეგიონ(ებ)ში სურს კანდიდატს მუშაობა; (ii) კანდიდატის პირადი მონაცემები (CV), მათ შორის მსგავსი შესრულებული დავალებების აღწერა; (iii) დიპლომების, სერტიფიკატების და რეკომენდაციების ასლები.  დაინტერესების შესახებ გამოხატვა (ნაბეჭდი ან ელექტრონული ვერსია) მიწოდებული უნდა იქნეს ან ელ-ფოსტით გაიგზავნის ქვემოთ მითითებულ მისამართზე არა უგვიანეს 2020 წლის 7 სექტემბრის 12:00 საათისა.   კონსულტანტის შერჩევა მოხდება „ინდივიდუალურიო კონსულტანტების შერჩევის“ მეთოდით IFAD-ის შესყიდვების სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად (რომელიც IFAD-ის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2010 წლის სექტემბერში იქნა დამტკიცებული) დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ამ საკითხზე დეტალური ინფორმაციის მიღება ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის (DiMMA) პროგრამა მისამართი: მარშალ გელოვანის #6, თბილისი, 0159, საქართველო, მე-2 კორპუსი, 1-ლი სართული. ელ-ფოსტა: yana.samkharadze@mepa.gov.ge   ასლი (CC) : Ketevan.Sharabidze@mepa.gov.ge

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

Project Name: Irrigation and Land Market Development Project (ILMDP)Project Number: P133828Country: GeorgiaThe project implementing Agency: Ministry of Environmental Protection and Agriculture of GeorgiaBid/Contract Reference No: IDIC/CW/ICB/03Scope of Contract: Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, Sections G1-G32Duration of Contract: 18 monthsEvaluation Currency: Georgian LariAwarded Bidder(s)Name: Hidro Insaat Servis LLCAddress*: AzerbaijanBid price at bid opening: GEL 26,031,827.35Evaluated Bid Price (in evaluation currency): GEL 26,734,191.51Contract Price (in evaluation currency): GEL 26,735,031.86Evaluated Bidder(s)Name: JV of Cobra Ltd and INSI LtdAddress: SpainBid price at bid opening: GEL 30,700,642.52Evaluated bid price (in evaluation currency): GEL 30,566,095.31Name: Akkord Industry Construction Investment Corporation OJSCAddress: AzerbaijanBid price at bid opening: GEL 37,997,823.05Evaluated bid price (in evaluation currency): GEL 40,977,756.55Rejected Bidder(s)Name: Sinohydro Corporation Limited Ltd (China)Address: ChinaBid price at bid opening: GEL 27,152,680.81Reason(s) for rejection: Bid Securing Declaration period is not indicatedName: JV Kaizen LLC and Archico LLCAddress: AzerbaijanBid price at bid opening: GEL 26,257,559.00Reason(s) for rejection: Bid Validity is less than requested.Name: Mshenebeli 80 Ltd (Georgia)Address: GeorgiaBid price at bid opening: GEL 25,477,752.96Reason(s) for rejection: Did not meet qualification criteria.*At least the city & country

ინფორმაცია ნადირობაზე

ნადირობა დაიშვება მხოლოდ ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიებზე (გარდა გადამფრენი ფრინველებისა) - კანონით დადგენილ შემთხვევებში (სამონადირეო მეურნეობებში). გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა შესაძლებელია სამონადირეო მეურნეობების გარეთაც.ნადირობა აკრძალულია:ნადირობა აკრძალულია საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში, სახელმწიფო ნაკრძალებში, ეროვნულ პარკებში, ასევე სახელმწიფო ნაკრძალების გარშემო 500-მეტრიან და ეროვნული პარკების გარშემო 250-მეტრიან ზონებში. ნადირობა ასევე აკრძალულია სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს მართვაში/სარგებლობაში არსებული საშენი მეურნეობების ფართობებზე. აკრძალულია ყველა სხვა იარაღით ნადირობა, რომელიც მითითებული არ არის „იარაღის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლში, კერძოდ: სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (თოფი); სანადირო ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (კარაბინი ან შაშხანა); სანადირო კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღი (ხრახნილლულიანი და გლუვლულიანი თოფი); სანადირო ცივი და ცივი სასროლი იარაღი; სანადირო პნევმატური იარაღი. ნადირობის აკრძალული მეთოდები:აკრძალულია მთელი წლის განმავლობაში, ნადირობისას:მცენარეული საფარის დაწვა; გარეულ ფრინველთა კვერცხის შეგროვება და გაყიდვა; ცხოველთა ბუდეების, ბუნაგების, საცხოვრებელი ადგილების მოშლა ან განადგურება; ცხოველთა მასობრივი მოპოვების საშუალებებით – ყოველგვარი კუსტარული ან ქარხნული წესით დამზადებული ბადეებით, ხაფანგებით, მარყუჟებით, აგრეთვე ორმოებით, სარეგვავებით (სარეჯგველებით), ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა, საწამლავით, სანადირო იარაღზე დამონტაჟებული რეფლექტორებით, ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით, თოფებისა და სხვა თვითმსროლელი იარაღების დაგუშაგება;  ნადირობა და/ან ცხოველთა მოპოვება (დაჭერა) თვითმფრინავიდან, ვერტმფრენიდან, ავტომობილიდან, მოტოციკლეტიდან, კატარღებიდან, ძრავიანი ნავებიდან და სხვა მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებიდან, მათ შორის, ღამით განათებული ფარებისა და პროჟექტორების მეშვეობით, ცხოველთა დევნა სატრანსპორტო საშუალებებით, წყალმცურავ ფრინველებზე ნადირობა ძრავაგამოურთველი მოტორიანი ნავებიდან და კატერებიდან (მოპოვება დევნით), ასევე ნადირობა ღამის ცეცხლის დანთებით;  სტიქიური უბედურებების (წყალდიდობა, ხანძარი, დიდი თოვლი და სხვა) დროს დაუძლურებული ცხოველების მოპოვება, აგრეთვე მათზე ნადირობა წყალში გადასვლისას ან სხვა დაბრკოლებების გადალახვისას, მათ შორის, სტიქიური უბედურებისაგან თავის დაღწევის დროს.  ნადირობისას დაშვებულია მონადირე ძაღლების ასევე, სანადიროდ გაწვრთნილი მტაცებელი ფრინველების გამოყენება, ამ ფრინველის ფლობის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში.  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები უკანონო ნადირობისა და ნადირობის წესების დარღვევის მიმართულებით, ნადირობის სეზონის ფარგლებში, 24 საათიან გაძლიერებულ კონტროლს განახორციელებენ  მთელი საქართველოს მასშტაბით.  მოქალაქეებმა კანონდარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, უნდა მიმართონ სამინისტროს ცხელ ხაზს - 153 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, ანონიმურობა დაცულია), რათა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისმა რეგიონულმა სამმართველომ მყისიერი რეაგირება მოახდინოს.          ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალი, ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით №  ლათინური დასახელება / ქართული დასახელება / ვადები / გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის დღიური ლიმიტები სახეობები, რომლებზეც ნადირობა ნებადართულია სამონადირეო მეურნეობების გარეთ წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა 1. Anser anser რუხი ბატი 01.11 – 01.03 5 ცალი 2. Mareca strepera (Anas strepera) რუხი იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი 3. Anas crecca ჭიკვარა (სტვენია იხვი) 01.11 – 01.03 5 ცალი 4. Anas platyrhynchos გარეული იხვი 01.11 – 01.03 6 ცალი 5. Spatula querquedula (Anas querquedula) იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი) 01.11 – 01.03 3 ცალი 6. Spatula clypeata (Anas clypeata) ფართოცხვირა  (განიერნისკარტა) იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი 7 .Fulica atra მელოტა 01.11 – 01.03 6 ცალი 8 .Anas acuta კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი 9. Mareca penelope (Anas penelope) თეთრშუბლა იხვი 01.11 – 01.03 6 ცალი 10. Anser albifrons დიდი თეთრშუბლა ბატი 01.11 – 01.03 5 ცალი 11. Aythya ferina წითელთავა ყვინთია 01.11 – 01.03 3 ცალი 12. Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 01.11 – 01.03 5 ცალი წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით, ნებადართულია მხოლოდ ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე1.  Anser anser რუხი ბატი 10.09 – 31.12 3 ცალი 2.  Mareca strepera  (Anas strepera)  რუხი იხვი 10.09 – 31.12 2 ცალი 3. Anas crecca ჭიკვარა (სტვენია იხვი) 10.09 – 31.12 3 ცალი 4. Anas platyrhynchos გარეული იხვი 10.09 – 31.12 5 ცალი 5. Spatula querquedula (Anas querquedula)  იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი) 10.09 – 31.12 2 ცალი 6. Spatula clypeata (Anas clypeata)  ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი 10.09 – 31.12 2 ცალი 7. Fulica atra მელოტა 10.09 – 31.12 5 ცალი 8. Anas acuta კუდსადგისა  (ბოლოსადგისა) იხვი 10.09 – 31.12 2 ცალი 9. Mareca penelope (Anas penelope) თეთრშუბლა იხვი 10.09 – 31.12 3 ცალი 10. Anser albifrons დიდი თეთრშუბლა ბატი 10.09 – 31.12 3 ცალი 11. Aythya ferina წითელთავა ყვინთია 10.09 – 31.12 2 ცალი 12. Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 10.09 – 31.12 3 ცალი სხვა ფრინველები 1  Scolopax rusticola ტყის ქათამი 01.10 – 01.03 5 ცალი 2  Gallinago gallinago ჩიბუხა აგვისტოს მეოთხე  შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი 3  Coturnix coturnix მწყერი აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 20 ცალი 4  Columba palumbus ქედანი აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი 5  Columba livia გარეული მტრედი აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი 6  Columba oenas გულიო (გვიძინი) აგვისტოს მეოთხე  შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი 7  Streptopelia turtur ჩვეულებრივი გვრიტი აგვისტოს მეოთხე  შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი 8  Crex crex ღალღა აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი 9  Lymnocryptes minimus ჩიბუხელა (გარშნეპი) აგვისტოს მეოთხე  შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალიგანმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის: ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 3033 წარმოადგენს 9 ნიშნიანი კოდის ბოლო ოთხ ციფრს, რომელიც უცვლელია (ერთი და იგივეა ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის _  ქალაქი, რაიონი). 9 ნიშნიანი კოდის პირველი ციფრი არის 3, რომელიც ასევე უცვლელია და ნიშნავს ამკრეფის კოდს, ამ შემთხვევაში არასაგადასახადო შემოსულობებს. ხოლო, შუა 4 ციფრი სხვადასხვაა იმ თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი),  სადაც წარმოებს თანხის გადახდა. ზოგადად კოდი ასე გამოიყურება: 3 XXXX 3033. მაგალითად: თბილისისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდია: 3 0077 3033; ახმეტისათვის 3 0054 3033; რუსთავისათვის 3 0006 3033; ქუთაისისთვის 3 0018 3033, ლენტეხისათვის 3 0031 3033 და ა.შ.