ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "ნუშიანის" სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ნუშიანი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ალგეთის და კაპანახჩის ტერიტორიული ერთეულები; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თელავში, შპს "აჩინებულის" სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 შპს "აჩინებულის" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2020 წლის 16 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თელავში,  სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10332/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „სი-ფი-აი ჯორჯიას“ არსებული ჟანგბადის და აზოტის (18O,17O,15N) იზოტოპების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჟანგბადის და აზოტის  (18O,17O,15N)  იზოტოპების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სი-ფი-აი ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის N46. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 დეკემბრმდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალადიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს "ბილჯ ვოტერ"-ის არსებულ აღმოსავლეთ ჭალადიდის №7 ჭაბურღილში, შთანმთქმნელ ჰორიზონტში სახიფათო თხევადი ნარჩენების პირდაპირი განთავსების ან/და წინასწარი დამუშავების შემდეგ განთავსების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების პირდაპირი ან/და წინასწარი დამუშავების შემდეგ განთავსება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ბილჯ ვოტერ"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭალადიდი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამუშავება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინი’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში, შპს „აგროსისტემს ჯის“ სასუქის დამამზადებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასუქების წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აგროსისტემს ჯი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი : გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შინდისი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  6 ნოემბრამდე მისამართზე ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე  eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება- თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილის არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავის ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაფარეული; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში, შპს "ნათს ინქორფორეითიდის" მიერ სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ნათს ინქორფორეითიდ"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალსოფელი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯიგრაშენში შპს „ირაგას“ ბაზალტის ქვის დაუშავების (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 13 ოქტომბერს სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება  შპს „ირაგას” ბაზალტის ქვის დამუშავების (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ (იხ. ლინკი).2020 წლის 27 ოქტომბერს,  შპს „ირაგამ“ სამინისტროში დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 ნოემბრამდე ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge