ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ - 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭარნალის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომელიც ეხება ქ. ბათუმში და ხელვაჩაურის დასახლების ტერიტორიაზე 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭარნალის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31697). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 18 მაისს სამინისტრომ N 4925/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხის დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის (კლინკერი, თაბაშირი და დანამატების დაფქვა) წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ერთობა 98“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N22დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოებს შეწყვეტის თაობაზე - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღორეშაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (გამარმარილოებული კირქვების) პროექტი

2021 წლის 29 აპრილს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღორეშაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (გამარმარილოებული კირქვების) პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31788) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4796/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, მდ. ნორიოსხევის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 28 აპრილს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ქვემო მაღაროში სამელიორაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31802).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N4926/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ქვემო მაღაროში ინდივიდუალური მეწარმე ლეილა ბაიდოშვილის მიერ სამელიორაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 ინდივიდუალური მეწარმე ლეილა ბაიდოშვილის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 7 აპრილს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ქვემო მაღაროში სამელიორაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31712).    დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N4930/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მდ. სტორზე 11.9 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის („სტორი 2 ჰესი“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „სტორი ენერჯის” მიერ წარმოდგენილ იქნა მდ. სტორზე 11.9 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის („სტორი 2 ჰესი“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31776 ). ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით 2021 წლის 18 აპრილის N4936/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - სტორი 1 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი (სტორი 1 ჰესის სადაწნეო აუზში ეშმაკის ღელეს წყლის დამატა)

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „სტორის“ მიერ წარმოდგენილი იქნა სტორი-1 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (სტორი 1 ჰესის სადაწნეო აუზში ეშმაკის ღელეს წყლის დამატა) სკოპინგის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31777 ). ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით 2021 წლის 18 აპრილის N 4937/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, ი/მ „შოთა ურიადმყოფელის“, ავტო გასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის)  ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ „შოთა ურიადმყოფელი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შროშაში N5 ფუჭი ქანების სანაყაროს ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებელი, ასევე წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოების სკრინინგის განცხადება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. შროშაში N5 ფუჭი ქანების სანაყაროს ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებელი, ასევე წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოებს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 17 მაისს სამინისტრომ N 4826/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.