ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "აკვაჰიდროენერჯი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,არაუგვიანეს 2019 წლის 14 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შაშიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (125 000 მ3) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შაშიანი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N97-99-ში არსებული შპს ,,გიო-10’’-ის პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის მილების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაცია

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 24 ოქტომბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკოპინგის განცხადება შპს "გიო-10"-ის მიერ, ქ. ბათუმში პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის მილების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტზე (იხ. ლინკი). 2019 წლის 11 ოქტომბერს ბათუმის მერიის შენობაში ჩატარდა აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა (იხ. ლინკი საჯარო განხილვის ინფორმაციის შესახებ).ვინაიდან, წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიშის ერთი თავი შეიცავდა უზუსტობებს მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს შპს "გიო-10"-მა სამინისტროში წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავება და პლასტმასის მილების დამზადება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,გიო-10’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ.N97-99;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 25 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქვიშა ბათუმის“ მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 3 ოქტომბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს „ქვიშა ბათუმის“ მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით (იხ. განცხადების ლინკი).მიმდინარე წლის 11 ოქტომბერს შპს „ქვიშა ბათუმს“ გაეგზავნა ხარვეზის წერილი დაზუსტებული ინფორმაციის სამინისტროში წარმოდგენის მიზნით.მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს შპს "ქვიშა ბათუმმა" სამინისტროდან გაგზავნილი წერილის საფუძველზე წარმოადგინა დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება.წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები  და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 13 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geდაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ქვიშა ბათუმი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (ავტოქარხანა) - ხონი- სამტრედიის ს/გზის 9+160 კმ-ზე მდ. გუბისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე მდინარე მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს "შავი ზღვის ტერმინალის" ყულევის ნავთობპროდუქტების საცავების N5 სარეზერვუარო პარკის ექსპლუატაციის პირობების (წარმადობის გაზრდა) შეცვლის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ყულევის ნავთობპროდუქტების საცავების N5 სარეზერვუარო პარკის ექსპლუატაციის პირობების (წარმადობის გაზრდა) შეცვლის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "შავი ზღვის ტერმინალის"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყულევი;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - შპს ,,მტკვარი ჰესის”, მტკვარი ჰესის სადაწნეო გვირაბის პროექტში შეტანილი ცვლილებები (გვირაბის ჩრდილოეთ პორტალთან დამატებითი შესასვლელი შტოლნის მოწყობა და ექსპლუატაცია)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მტკვარი ჰესის სადაწნეო გვირაბის პროექტში შეტანილი ცვლილებები (გვირაბის ჩრდილოეთ პორტალთან დამატებითი შესასვლელი შტოლნის მოწყობა და ექსპლუატაცია)  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მტკვარი ჰესი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ასპინძის და ახალციხის მუნიციპალიტეტები2019 წლის 28 ოქტომბერს (წერილი N 15374) შპს „მტკვარი ჰესის“ მიერ განმეორებით იქნა წარმოდგენილი მტკვარი ჰესის სადაწნეო გვირაბის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილ ცვლილებაზე  (გვირაბის ჩრდილოეთ პორტალთან დამატებითი შესასვლელი შტოლნის მოწყობა და ექსპლუატაცია) სკრინინგის განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით.ზემოაღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geდამატებით გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 22 აგვისტოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „მტკვარი ჰესის“  მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილი იყო მტკვარი ჰესის სადაწნეო გვირაბის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილ ცვლილებაზე  (ორი დამატებითი შესასვლელი შტოლნების მოწყობა და ექსპლუატაცია) სკრინინგის განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16879), რომელზეც შპს „მტკვარი ჰესის“ (2019 წლის 28 ოქტომბერის წერილი N 15374) განცხადების საფუძველზე სამინისტორომ შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.  

სკრინინგის განცხადება - ქ. მარნეულის მიმდებარედ, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) საცრელი დანადგარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშვება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ღია სააქციო საზოგადოება აკელიკ გრუპის ფილიალი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. მარნეულის მიმდებარედდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნიუ კოქსი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge