ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ხულოს მუნიციპალიტეტში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს აჭარის წყლის ალიანსი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხულოს მუნიციპალიტეტი სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (არსებულ 10000 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ 7000 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია, საწარმოო ტექნიკური გადაიარაღება, წარმადობის გაზრდა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ.№19; №21; №23(ნაკვეთი 4/19). დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთნ დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - დმანისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იაკუბლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის 1588520 მ3 ბაზალტის მოპოვება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის 1588520 მ3 ბაზალტის მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იაკუბლოს მიმდებარედ. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ შპს "კერამიკა ელ ტორენტე+"-ის აგურის წარმოების პროექტი

 დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: აგურის წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კერამიკა ელ ტორენტე+"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საქასრიას მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (მარმარილოსმაგვარი კირქვის) მოპოვება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (მარმარილოსმაგვარი კირქვის) მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საქასრია. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. დანართი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33212 ) 

სკრინინგის განცხადება - ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (მინერალური პიგმენტების (მუმია)) მოპოვება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (მინერალური პიგმენტების (მუმია)) მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33199).  

სკრინინგის განცხადება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ველისციხეში შპს „მრეწველობა 2020“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მრეწველობა 2020“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ველისციხე. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33180). 

სკრინინგის განცხადება - ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალბედისეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზალტის (714 120 მ3) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის -  ბაზალტის (714 120 მ3) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge