ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში შპს „რეციკლინგის“ ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების დამუშავებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეციკლინგი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი ჯავახიშვილის ქ. N7დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2021 წელი, 31 მარტი, 13:00 საათი,  ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;2021 წლის 4 მარტს, შპს „რეციკლინგმა” სამინისტროში წარმოადგინა ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესიასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ტერიტორიული ორგანოს - ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. III ჩიხი N5; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:2021 წლის 16 აპრილი 13:00 საათი, ქ. ქუთაისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა (მერიის);  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. ქუთაისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  იხ. საჯარო განხილვის წესი ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით. შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადების ცვლილებასთან დაკავშირებით იხ. ლინკი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში შპს „გია_2019“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:   ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გია_2019” ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა N72; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2021 წელი, 30 მარტი, 12:00 საათი,  ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;2021 წლის 2 მარტს, შპს „გია_2019”-მა სამინისტროში წარმოადგინა ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 მარტის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  იხ. საჯარო განხილვის წესიასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.    

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ვაშლიჯვრის დასახლება, ვ. გოძიაშვილის ქ. N49. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 14 აპრილი 12:00 საათი, ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს შენობის მიმდებარე ტერიტორია (შენობის ეზო). საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. თბილისში,  სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (შენობის ეზოში) გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    იხ. საჯარო განხილვის წესი შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადების ცვლილებასთან დაკავშირებით იხ. ლინკი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ტერიტორიული ორგანოს - ახალციხის ზონალურ დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიის ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების ინსინერაციისთვის განკუთვნილი მინი ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: 2021 წლის 15 აპრილი 15:00 საათი. ქ. ახალციხე, შალვა ახალციხელის ქუჩა N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. ახალციხეში შალვა ახალციხელის ქუჩა N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2021 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადების ცვლილებასთან დაკავშირებით იხ. ლინკი

სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვა - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 29 მარტი 12:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დილიკაურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2021 წლის 29 მარტი 15:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამოღმა ბოსლევი, ჭუმბურიძეების უბნის სტადიონი (ღია ცის ქვეშ);  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დილიკაურის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობაში და სოფელ გამოღმა ბოსლევის  ჭუმბურიძეების უბნის სტადიონზე (ღია სივრცე) გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2021 წლის 29 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.  ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით. იხ. საჯარო განხილვის წესი

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს „ალაზნის ჭალა"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (№0014)  პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2021 წლის 25 მარტამდე. სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მარშალ გელოვანის #6) 2021 წლის 30 მარტს, 16 საათზე. თუ საჯარო განხილვის ჩატარება არ იქნება დაშვებული, განხილვა გაიმართება ვირტუალურ ფორმატში, რაც შესაბამისად გამოქვეყნდება დამატებით.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - “ ტექნიკური რეგლამენტი - „სურსათში/სურსათზე და /ან წარმოებული შესაბოლი არომატიზატორების წარმოებისათვის გამოსაყენებლად ავტორიზებული (დაშვებული) შესაბოლი არომატიზატორების პირველადი პროდუქტების შესახებ“.

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალიმიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა დამცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, COMMISSIONIMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1321/2013 of 10 December 2013 establishingthe Union list of authorised smoke flavouring primary products for use as such in or onfoods and/or for the production of derived smoke flavourings - ის და საქართველოსკანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად  პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე.საკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი.   ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge 

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს „იორის ჭალები"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (№1000007)  პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2021 წლის 24 მარტამდე. სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მარშალ გელოვანის #6) 2021 წლის 29 მარტს, 16 საათზე. თუ საჯარო განხილვის ჩატარება არ იქნება დაშვებული, განხილვა გაიმართება ვირტუალურ ფორმატში, რაც შესაბამისად გამოქვეყნდება დამატებით.