ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შპს „აისის“ 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17031). 2019 წლის 15 ოქტომბერს შპს „აისმა“  სამინისტროში აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი/დაზუსტებული დოკუმენტაცია, რაზეც სამინისტრომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით თავიდან დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება. (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17044)გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის 26 ნოემბერი, 10:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორხის სკოლის შენობა.• 2019 წლის 26 ნოემბერი, 14:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა- კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ფაზისი ენერჯი და იენიგუნის“ მდ. მტკვარზე ჰიდროელექტროსადგურის (მეტეხი ჰესი, 35,64 მგვტ) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ფაზისი ენერჯი და იენიგუნის“ მდ. მტკვარზე ჰიდროელექტროსადგურის (მეტეხი ჰესი, 35,64 მგვტ) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ფაზისი ენერჯი და იენიგუნი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 7 ნოემბერი, 12:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მეტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.• 2019 წლის 7 ნოემბერი, 14:00 საათი,  კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სასირეთის რიტუალების სახლი. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 21 ოქტომბერს, შპს „ფაზისი ენერჯი და იენიგუნიმა“ სამინისტროში წარმოადგინა, კასპის მუნიციპალიტეტში, მდ. მტკვარზე ჰიდროელექტროსადგურის (მეტეხი ჰესი, 35,64 მგვტ) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მეტეხის  ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობაში და სოფ. სასირეთის რიტუალების სახლში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განახლებულ ვერსიაზე.  კანონპროექტზე მუშაობა დაიწყო 2013 წელს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.  2018 წელს ჩატარებული  საჯარო განხილვის შემდგომ წარმოდგენილი კომენტარები და შენიშვნები,  შეძლებისდაგვარად, აისახა კანონპროექტში.  „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი შემუშავდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისათვის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისა და ევროპის ბუნების დაცვის პოლიტიკასთან საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზების მიზნით. „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის კონკრეტული მიზნებია უზრუნველყოს:• ველური მცენარეებისა და გარეული ცხოველების სახეობების დაცვა და ხანგრძლივვადიანი შენარჩუნება;• ჰაბიტატების დაცვა და შენარჩუნება ზურმუხტის ქსელის განვითარებისა და საერთაშორისო ქსელებში ჩართული დაცული ტერიტორიების შექმნის გზით;• ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის რეგულირება ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას აღნიშნულ სახეობებს;• გენეტიკურ რესურსებზე და მასთან დაკავშირებულ ტრადიციულ ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა და მათი გამოყენებით მიღებული სარგებლის სამართლიანი განაწილება. დაინტერესებულ პირებს გამოქვეყნებული პროექტის შესახებ შენიშვნებისა და მოსაზრებების  წარმოდგენა შეუძლიათ არაუგვიანეს 2019 წლის 8 ნოემბრისა შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: Teona.karchava@mepa.gov.ge და Mariam.sulkhanishvili@mepa.gov.ge.საჯარო განხილვა გაიმართება 2019 წლის 18 ნოემბრის კვირაში. განხილვის თარიღი, დრო და ადგილი დაზუსტდება მოგვიანებით.

პროექტების, ,,საქართველოში იმპორტისა და ტრანზიტისთვის განკუთვნილი ზოგიერთი ცოცხალი ჩლიქოსანი ცხოველის ჯანმრთელობის წესის დამტკიცების შესახებ” და ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტების საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 01.06.2018 წლის N 2-407 ბრძანების საფუძველზე „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, დაასრულა მუშაობა მთავრობის დადგენილების პროექტზე: ,, საქართველოში იმპორტისა და ტრანზიტისთვის განკუთვნილი ზოგიერთი ცოცხალი ჩლიქოსანი ცხოველის ჯანმრთელობის წესის დამტკიცების შესახებ”, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის დირექტივით (Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC” განსაზღვრულ მოთხოვნებს.  პროექტი ასევე საჭიროებს ცვლილებებს ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“-საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვარის №59 დადგენილებაში.  გთხოვთ, პროექტებთან დაკავშირებული შენიშვნები და წინადადებები  მიმდინარე წლის 20 ნოემბრამდე გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე:maia.beruashvili@mepa.gov.ge.  ტელ: (+995) 595 530194.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -შპს „აშენდი აგრო საქართველოს“ მეღორეობის ფერმის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეღორეობის ფერმის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აშენდი აგრო საქართველო“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ასურეთი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის 5 ნოემბერი, 15:00 საათი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფ. მარაბდას საჯარო სკოლის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, სოფ. მარაბდას საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019  წლის  7 ნოემბრამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „აისი“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აისი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი  დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 22 ნოემბერი, 10:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორხის სკოლის შენობა.• 2019 წლის 22 ნოემბერი, 14:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  გზშ-ის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და სოფ. კორხის სკოლის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 12 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ბახვისწყალზე ჰიდროელექტორსადგურის (ბახვი 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - მდ. ბახვისწყალზე ჰიდროელექტორსადგურის  (ბახვი 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ბახვი 2“, თბილისი. ვაჟაფშაველას 41/1. 3 სართული.გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:  2019 წლის 21 ნოემბერი, 14:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მთისპირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „ბახვი 2”-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ბახვზე ჰიდროელექტორსადგურის  (ბახვი 2 ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,სატურნი 2006’’-ის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,სატურნი 2006’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:   გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანი დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2019 წლის 14 ნოემბერი, 16:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანის N1 საჯარო სკოლის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანის N1 საჯარო სკოლის შენობაში  გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

,,გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროექტი

,,გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროქტთან დაკავშირებული მოსაზრებები გთხოვთ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით. შენიშვნები და მოსაზრებები, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: akaki.veltauri@mepa.gov.ge