ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, შპს „მარჯანი 5“-ის სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

2019 წლის 28 იანვარს შპს „მარჯანი 5"-მა სამინისტროში წარმოადგინა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ.

მიმდინარე წლის 4 მარტს შპს „მარჯანი 5"-მა წერილობით (N 3314) მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა (იხ. განცხადების ლინკი).

2019 წლის 25 მარტს შპს „მარჯანი 5"-მა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგინა განცხადება, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge