ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ჯი პი პის’’ მეფრინველეობის ფერმის, ფრინველის სასაკლაოს და ინსინერატორის (სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეფრინველეობის ფერმის და ფრინველის სასაკლაოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯი პი პი’’;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო ჩოჩეთი და სოფ. კავთისხევი;

 

გაცნობებთ, რომ შპს ,,ჯი პი პის“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მეფრინველეობის ფერმისა და ფრინველთა სასაკლაოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე წარმოდგენილი იყო სკოპინგის ანგარიში, რაზეც სამინისტრომ 2019 წლის 15 ოქტომბერს კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზემო ჩოჩეთსა და სოფ. კავთისხევში უზრუნველყო საჯარო განხილვის ჩატარება. სამინისტროს მიერ სკოპინგის პროცედურის შედეგად დადგენილი იქნა დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი, ასევე გზშ-ის პროცესში დეტალურად შესასწავლი საკითხები (ბრძანება N2-1198, 11.12.2019; სკოპინგის დასკვნა N127; 29.11.2019). აღნიშნული სკოპინგის დასკვნის გაცემის შემდგომ, შპს „ჯი პი პის“ მიერ ფრინველთა სასაკლაოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ბიოლოგიური ნარჩენის დაწვის მიზნით დაიგეგმა ინსინერატორის მოწყობა და ექსპლუატაცია. სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ I დანართის მე-16 პუნქტითაა განსაზღვრული და სკოპინგის პროცედურას დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის პროცედურა განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს. ამასთან, სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნა სავალდებულოა საქმიანობის განმახორციელებლისთვის გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისას. ვინაიდან შპს „ჯი პი პის“ მიერ წარმოდგენილ სკოპინგის ანგარიშში არ იყო განხილული ინსინერატორის მოწყობასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული საკითხები, შპს „ჯი პი პიმ“ უზრუნველყო განახლებული სკოპინგის ანგარიშის წარმოდგენა, რომელიც ასახავს საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ რეალობას და გათვალისწინებულ ცვლილებებს.

 

საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით დამტკიცებული ,,საქართველოს ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების“ მე-5 მუხლის შესაბამისად, იკრძალება საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა თავშეყრა 10 პირზე მეტი რაოდენობით. საჯარო სივრცე არის როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ არსებული ნებისმიერი ადგილი, თუ იგი არ წარმოადგენს კერძო პირთა საცხოვრებელი მიზნებისთვის გამოსაყენებელ ადგილს. რამდენადაც  საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში, ყოველ ინდივიდუალურ პროექტთან დაკავშირებით, სამინისტროს მიერ, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი საჯარო განხილვების ჩატარება, სადაც მონაწილეობის სურვილი შეიძლება გამოთქვას არაერთმა დაინტერესებულმა პირმა. აღნიშნული ზრდის საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების რისკებს და ეწინააღმდეგება მთავრობის თანმიმდევრულ პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისაკენ.

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, არ ჩერდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. შესაბამისად, საჭიროა შეუფერხებლად გაგრძელდეს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” საფუძველზე სამინისტროში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებები.

 

შესაბამისად, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 მარტის  №196 დადგენილების თანახმად, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სკოპინგის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებები (რომელთა მიმდინარეობისას კოდექსით გათვალისწინებული საჯარო განხილვები ვერ ჩატარდა/ჩატარდება ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით) განხორციელდება საჯარო განხილვის ჩატარების გარეშე და ადმინისტრაციულ წარმოებაში საზოგადოების მონაწილეობა და მის მიერ მოსაზრებებისა და შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობა უზრუნველყოფილი იქნება წერილობით (მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6) ან ელექტრონული საშუალებით (ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ). ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ცვლილება არ ეხება საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ფორმებს და საშუალებებს. შესაბამისად, ყველა დაინტერესებულ პირს, დაინტერესების შემთხვევაში, ამომწურავად მიეწოდება ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ.

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ შპს „ჯი პი პის“ მიერ წარმოდგენილ მეფრინველეობის ფერმის, ფრინველის სასაკლაოს და ინსინერატორის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადებაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება  განხორციელდება საჯარო განხილვის ჩატარების გარეშე.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge .

 

სამინისტროში წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად, დამატებით ატვირთულია პრეზენტაცია, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით.