ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფარცხანაყანების, სოფ. მაღლაკის და სოფ. საყულიას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის - 58 530 000 მ3/წელიწადში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ძაბვის ეგხ „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი;  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის (კლინკერი, თაბაშირი და დანამატების დაფქვა) წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ერთობა 98“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N22დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღურტას ტერიტორიაზე, შპს „დროს“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

შპს „დროს“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 14 ივლისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღურტას ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს.  (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33044).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ  N8110/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკრინინგის განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ი/მ გიორგი ხარშილაძის ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ გიორგი ხარშილაძე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გიორგეთის მიმდებარედ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ პაატა გირმისაშვილის თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტი

ფ/პ პაატა გირმისაშვილის მიერ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. 2021 წლის 26 მარტს წარმოდგენილი იყო ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიში და კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31664). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე თანდართულ, ჩამდინარე წყლებთან ერთად, ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ 2021 წლის 17 მაისს წერილობით მიმართა საქმიანობის განმახორციელებელს. ამასთან, დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31832 ).  2021 წლის 17 ივნისს ფ/პ პაატა გირმისაშვილმა სამინისტროში უზრუნველყო დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31946), რომელიც ასევე მოიცავდა რიგ უზუსტობებს. აღნიშნულის თაობაზე ეცნობა საქმიანობის განმახორციელებელს მიმდინარე წლის 29 ივნისის N 6663/01 წერილით. ამასთან, დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31988). 2021 წლის 29 ივლისს, ფ/პ პაატა გირმისაშვილმა სამინისტროს შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყო დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა.  ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებითი წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" 21500მ3 ტევადობის ნავთობბაზის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წიაღისეული საწვავის საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, აეროპორტის დასახლებადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. მარტვილში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. მარტვილი. სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილის არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავის ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაფარეული; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge