ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის, ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის (400 კვ.) „ახალციხე - თორთუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის (400 კვ.) „ახალციხე - თორთუმის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა.დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხისა და ადიგენის  მუნიციპალიტეტები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმეების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2020 წელის 16 ივლისი, 12:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 2020 წელის 16 ივლისი, 16:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ადიგენისა და ახალციხის ადმინისტრაციული ერთეულების შენობების ეზოებში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „გლობალ რესაიქლინგ კოს“ მეორადი ნედლეულის გადამამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ რესაიქლინგ კო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2020 წლის 23 ივლისი 14:30 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზოში, ღია სივრცეში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი (500კვ. ძაბვის) ხაზის „წყალტუბო-ახალციხის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა.დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის, ადიგენის, წყალტუბოსა და ვანის მუნიციპალიტეტები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმეების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020 წელის 16 ივლისი, 13:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 2020 წელის 16 ივლისი, 17:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 2020 წელის 17 ივლისი, 12:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 2020 წელის 17 ივლისი, 16:00 საათი, ვანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ადიგენის, ახალციხის, წყალტუბოსა და ვანის ადმინისტრაციული ერთეულების შენობების ეზოებში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, ი/მ „ბორისი ძაძამიას“ პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ „ბორისი ძაძამია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N18-22; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2020 წლის 22 ივლისი, 15:00 საათი, ქ. თბილისი კრწანისის რაიონის გამგეობის ეზო;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;  ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. თბილისში კრწანისის რაიონის გამგეობის ეზოში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯიან პეტროლიუმის“ 6520 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 6520 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან პეტროლიუმი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიდი ჯიხაიში; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:•2020 წელის 17 ივლისი, 14:00 საათი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიდი ჯიხაიში, ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის ეზო;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება სოფ. დიდ ჯიხაიშში, ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის ეზოში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

საქართველოს განახლებული ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი (NDC)

2017 წლის 7 ივნისიდან საქართველოსთვის ოფიციალურად ძალაში შევიდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის „პარიზის შეთანხმება“. აღნიშნული შეთანხმება კლიმატის ცვლილების მსოფლიო პოლიტიკაში ახალი ეტაპის დასაწყისად ითვლება, რომლის ძირითადი მიზანია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების და ეკონომიკის სექტორებზე ნეგატიური ზემოქმედების მნიშვნელოვანი შემცირება, გლობალური საშუალო ტემპერატურის ზრდის 2°C-მდე შეზღუდვით და/ან დამატებით 1.5˚C-მდე  შეზღუდვის მცდელობით. 2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა და კონვენციის სამდივნოს წარუდგინა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილის დოკუმენტი (INDC), რომლითაც განაცხადა, რომ „საქართველო გეგმავს 2030 წლისათვის უპირობოდ 15%-ით შეამციროს თავისი „სათბურის გაზების“ ემისია „ტრადიციული ბიზნესის“ სცენარით განსაზღვრული მნიშვნელობის მიმართ.  პარიზის შეთანხმება ავალდებულებს ქვეყნებს განაახლონ ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტები ყოველ 5 წელიწადში. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის შეთანხმების ვალდებულების შესაბამისად, შეიმუშავა/განაახლა ქვეყნის ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტი.  გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნის შესაბამისად, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი უნდა გაიგზავნოს კონვენციის სამდივნოში მიმდინარე წლის IV კვარტალში. კომენტარების და წინადადებების მიღება განსაზღვრულია მიმდინარე წლის 6 ივლისამდე. გთხოვთ მოგვაწოდოთ კომენტარები ელ: ფოსტაზე: maia.tskhvaradze@mepa.gov.ge; climatechange@mepa.gov.ge 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. „სუფთა მსოფლიო”;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, ჭირნახულის ქუჩა #14 დ; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2020 წელის 29 ივნისი, 13:00 საათი, სამგორის რაიონის გამგეობა (მის: მოსკოვის გამზირი N14); საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება სამგორის რაიონის გამგეობის შენობის ეზოში, ღია სივრცეში (მის: მოსკოვის გამზირი N14). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge . 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავსადგურის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2020 წლის 25 ივნისი. 11:00 საათი. ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლის ეზო. შავი ზღვის ქუჩა N6. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვები გაიმართება ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.  

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა- ქ. რუსთავში სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის (ქიმიური მრეწველობა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2020 წლის 29 ივნისი, 11:00, ქ. რუსთავის მერიის შენობის უკან არსებული სკვერი.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის უკან არსებულ სკვერში (ღია სივრცეში).  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი