ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, ხაიშისა და ჭუბერის თემის ტერიტორიაზე, შპს „კავკასენერგოს“ მიერ მშენებარე ჰიდროელექტროსადგური „ნენსკრას“ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად (ეგხ-ს და ქვესადგურის რეკონსტრუქცია-ექსპლუატაცია, ეგხ-ებისა და ქვესადგურების მშენებლობა-ექსპლუატაცია), ელექტროენერგიით დროებითი მომარაგების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე

2020 წლის 30 იანვარს 12:00 საათზე მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის სპორტის დარბაზის შენობაში და 2020 წლის 31 იანვარს 12:00 საათზე მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში...