ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „ახალი თბილისის“ 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის (№27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანა), მოწყობა და ექსპლუტაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის (№27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანა), მოწყობისა და ექსპლუტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ახალი თბილისის“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საჩხერის მუნიციპალიტეტში შპს „უსასრულო ენერგიას“ 85 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება  -  ქარის ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს  ,,უსასრულო ენერგია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი; გთხოვთ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ტომი 2 და ტომი 3 გადმოტვირთოთ მითითებული ელ.ბმულებიდან: ტომი 2; ტომი 3. ასევე, თანდართულ რუკებს გაეცნოთ, აღნიშნული ელ.ბმულის მეშვეობით. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშსა ან/და სხვა დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში შპს „უსასრულო ენერგიას“ 15 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-2“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  ,,უსასრულო ენერგია’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოულის თემის (სოფ. ნიგვზარა) და ჭალოვანის თემის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ნიგოზეთის თემის (სოფ. ბერეთის) ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის - ვულკანური წიდის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 2 260 152 მ3 ვულკანური წიდის (სასარგებლო წიაღისეული) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოკამიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის საავტომობილო გზის კმ 10-ზე მდ. ბოგილაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის საავტომობილო გზის კმ 10-ზე მდ. ბოგილაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის გამნახორიცელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მერიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი ჰესი“) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 27 სექტემბერს შპს „ჯი ემ ჯის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილ იქნა განცხადება, ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი ჰესი“) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის შესახებ, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16995).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 27 დეკემბერს სამინისტრომ N13314/01 წერილის საფუძველზე პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე - შპს "თენგო 2000"-ს ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 26 ივლისს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე და აგრეთვე ინფორმცია დაგეგმილი საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი)სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე წარმოდგენილ განცხადებაში გამოვლენილ იქნა რიგი უზუსტობები, რის გამოც სამინისტრომ შპს შპს "თენგო 2000"-ს მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, წარმოდგენილ განცხადებაზე მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. განცხადების ლინკი)მიმდინარე წლის 26 დეკემბერს შპს „თენგო 2000“-ის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა დაზუსტებული ინფორმაცია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე შემოსულ განცხადებასთან დაკავშირებით. წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ- გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდან სოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ. ჭერემის გავლით) გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 24 დეკემბერს სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდან სოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ. ჭერემის გავლით) გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროექტის განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. მიმდინარე წლის 25 დეკემბერს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.  დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გზის რეკონსტრუქცია და მშენებლობა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ-ქ. ბათუმში შპს „ერ ტრანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს „ერ ტრანსის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი) შპს "ერ ტრანსის" მიერ 2019 წლის 24 დეკემბერს სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა დამატებითი დოკუმენტაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების შესახებ. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge