ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. რუსთავში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 17 ივნისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ქ. რუსთავში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25728). გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ გზშ-ის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს გარკვეული საკითხები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდნარე, სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „პოლივიმი“ უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენას.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კრწანისში მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სანშაინ“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020  წლის  24 აგვისტომდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბეს მიმდებარედ შპს "ბარაქას" საწარმოს კუთვნილი ბაღების ტერიტორიაზე სამელიორაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 4 ივნისს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს "ბარაქას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბეს მიმდებარედ შპს "ბარაქას" საწარმოს კუთვნილი ბაღების ტერიტორიაზე სამელიორაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე (იხ. ბმული). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 9601 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფელში, შპს „მშენებელი 2020“-ს სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი, სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „მშენებელი 2020“-ს მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფელში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26753 )დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ (იხ. წერილი N 5831/01) 

სკრინინგის განცხადება - შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" N1 ავტობუსების ბაზის რეკონსტრუქციის, მათ შორის დიზელგასამართი სადგურისა და წყლის სალექარის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: დიზელგასამართი სადგურისა და სალექარის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ფოთში, შპს „სდტ ჯორჯიას“ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე, ავტომანქანის მექანიკური კომპონენტების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფერადი ლითონის (გარდა ძვირფასი ლითონისა) დნობა წელიწადში 20 ტონა ან მეტი წარმადობით;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სდტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონადაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარედ უსახელო ღელეს კალაპოტში გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N11 სანაყაროსა და წყალგამტარი არხის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორია;  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში, შპს "უსასრულო ენერგიის" ელექტროგადამცემი ხაზის (იმერეთი 110 კვ.) გაყვანის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის (იმერეთი 110 კვ.) გაყვანის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უსასრულო ენერგია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტები.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნახიდური ჰესი 7,5 მგვტ) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ნახიდური ჰესის” მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში 2020 წლის 23 აპრილს წარმოდგენილა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნახიდური ჰესი 7,5 მგვტ) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე  (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25588 ).  ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2020 წლის 25 მაისს სამინისტრომ შეაჩერა პროექტის განხილვა (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25646).  სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, 2020 წლის 22 ივნისს შპს „ნახიდური ჰესმა” წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია პროექტთან დაკავშირებით.ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დამატებით წარმოდგენილ დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 31 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge