ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- ქ. ბათუმში, შპს „პ08“-ს ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 16 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა შპს "პ08"-ს ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი). ვინაიდან, წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადებაში დაზუსტებას საჭიროებდა საქმიანობასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხები სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს "პ08"-ს, რის საფუძველზეც შპს "პ08"-მ უზრუნველყო განახლებული სკრინინგის განცხადების სამინისტროში წარმოდგენა. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა-ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პ08“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, რაფიელ ერისთავის ქ. N29; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოდეგას მიმდებარე ტერიტორიაზე 20701700 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდის) მოპოვების პროექტი

 გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 3 თებერვალს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოდეგას მიმდებარე ტერიტორიაზე 20701700 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდის) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი). გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართის 26-ე პუნქტის შესაბამისად, წიაღისეულის ღია კარიერული წესით მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის ზედაპირი 25 ჰექტარზე მეტია ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, სალიცენზიო ობიექტის ფართობი შეადგენს 551510 მ2-ს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-8 მუხლით დადგენილი წესით სამინისტროში წარმოადგინოს სკოპინგის განცხადება სკოპინგის ანგარიშთან ერთად.

სკრინინგის განცხადება - შპს „Portal“-ის 21000 მ3 ტევადობის (240000 მ3 წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობპროდუქტების საცავების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (სანიაღვრე წყლების გამწმენდი ნაგებობის „VoDCO CH/2-10 ПМФ (ПМК)“-ის „KTP-EMO“ მოდელის გამწმენდი ნაგებობით ჩანაცვლება)

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სანიაღვრე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „Portal“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის რაიონი, სოფ. მარტყოფი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში შპს "ინოვატორის" სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ინოვატორი";დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ეწერიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლაგამის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის (104 025 მ3/წელ) ჩამოსხმის მიზნით მოპოვება;  ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლაგამის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე- ხაშურის მუნიციპალიტეტში შპს „მშენებელი 2019“-ს ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი.

2019 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „მშენებელი 2019“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აგარების მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი. (იხ განცხადების ლინკი) სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე გამოვლენილი იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „მშენებელი 2019“-ს მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილ გზშ-ის ანგარიშზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს "მშენებელი 2019" კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს განახლებული გზშ-ის ანგარიშის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენას.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - „მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იელის მიმდებარედ, შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკის’’ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სამინისტროს 2019 წლის 13 ნოემბრის  N 11137/01 წერილის შესაბამისად (რომლის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17113) 2020 წლის 22 იანვარს შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკმა“ უზრუნველყო განახლებული სკოპინგის ანგარიშის წარმოდგენა სამინისტროში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია, ასევე განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19321).ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 6 თებერვალს N 1421/01  წერილის საფუძველზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახბ.

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 6 ნოემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესახებ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.2019 წლის 12 დეკემბერს სამინისტრომ წერილით (N12387/01) მიმართა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ საკითხების დაზუსტების მიზნით. აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2020 წლის 13 იანვარს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ" 2020 წლის 13 იანვარის წერილზე, 2020 წლის 4 თებერვალს წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღორეშას მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის, 890625მ3 „ღორეშას” კირქვის (სხვა საშენი მასალა) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ღორეშას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge