ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის უფლისციხის კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მეშვიდე კმ-ზე მდ. მტკვარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგაცნობებთ, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2019 წლის 27 ნოემბრის #2-12/16056 წერილის საფუძველზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში, სოფ. სიქთარვაში, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" მიერ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 12 ნოემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართ შპს „სოკარ ჯორჯია პეტოლეუმს“ (იხ. სამინისტროს წერილი)2019 წლის 19 ნოემბერს შპს „სოკარი ჯორჯია პეტროლეუმმა“ უზრუნველყო სამინისტროში განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენა. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 100მ3 ან მეტი მოცულობის წიაღისეული საწვავის, თხევადი ან/და ბუნებრივი აირის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშ საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სიქთარვადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 დეკემბრამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება - ქ. ბათუმში შპს "საბას" სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

2019 წლის 28 ოქტომბერს  სამინისტროს ვებ.გვერდზე განთავსდა ქ. ბათუმში, შპს "საბას" სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს  მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.იხ. განცხადების ლინკი მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს, შპს "საბას" დირექტორმა გურამ მეხეშიძემ წერილობით (N 16668) მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწტყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.  

ხარვეზის წერილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმბრაში შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანის“ რეზინტექნიკური ნაწარმის და პლასტმასის გადამამუშავებელი (ნაჩენების აღდგენა) საწარმოს ექპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: რეზინტექნიკური ნაწარმის და პლასტმასის გადამუშავება (ექპლუატაციის პირობების ცვლილება) დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. გუმბრა; გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 5 ნოემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანის“. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანი“ უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

სკოპინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყულევში შპს „ფაზის ოილის“ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ფაზის ოილი” დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ყულევი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-ჯვრის მონასტრის საავტომობილო გზის პირველ კმ-ზე მდ. მტკვარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გაცნობებთ, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2019 წლის 27 ნოემბრის #2-12/16055 წერილის საფუძველზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). 

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს "ასტორიას" ასფალტის, ბეტონის და ინერტული მასალების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის, ბეტონის და ინერტული მასალების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ასტორია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქ. ვალე დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 დკემბრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება - შპს "შავი ზღვის ტერმინალის" ყულევის ნავთობპროდუქტების საცავების N5 სარეზერვუარო პარკის ექსპლუატაციის პირობების (წარმადობის გაზრდა) შეცვლის პროექტის შესახებ

2019 წლის 29 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს "შავი ზღვის ტერმინალის" მიერ წარმოდგენილი იქნა ხობის მუნიციპალიტეტში, ყულევის ნავთობპროდუქტების საცავების N5 სარეზერვუარო პარკის ექსპლუატაციის პირობების (წარმადობის გაზრდა) შეცვლის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. აღნიშნული განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17071). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს სამინისტრომ N 11393/01 წერილის შესაბამისად ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ პაატა გირმისაშვილის თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ პაატა გირმისაშვილი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შილდა;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge