ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმა“

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმა”დამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: ქ. ზუგდიდისაჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020 წლის 3 სექტემბერი ქ. ზუგდიდი, ბოტანიკური ბაღი, 12 საათი როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ნაწილი - ამავე კოდექსით გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ  პროცედურის გავლა სავალდებულოა იმ სტრატეგიული დოკუმენტისთვის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანოს გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტს, რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო კოდექსით განსაზღვრულ სექტორებში (სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა, ენერგეტიკა, მრეწველობა, ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ელექტრონული კომუნიკაციები, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა) და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 5 მაისის №2-389 ბრძანების საფუძველზე გაიცა „ქალაქ ზუგდიდის გენერალურ გეგმაზე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა“. 2020 წლის 8 ივლისის N01/2336 წერილით სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა  „ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის“ პროექტის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ანგარიში  და „ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის” პროექტი, რის საფუძველზეც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოებები რეკომენდაციების გაცემის მიზნით. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშსა და ზუგდიდის გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება 2020 წლის 3 სექტემბერს, 12 საათზე  ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე. განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით.  მოთხოვნის შემთხვევაში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და დამგეგმავი ორგანო უზრუნველყოფენ აღნიშნული რეკომენდაციების/დოკუმენტაციის ნაბეჭდი ეგზემპლარების ან ელექტრონული ვერსიების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხელმისაწვდომობას. წარმოდგენილ სგშ-ის ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge SHAPE FILES

სკოპინგის განცხადება - სს "საქართველოს რკინიგზის" თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მოლითი - ხაშურის სარკინიგზო უბნის (მათ შორის სოფ. ზვარეს მიმდებარედ დაგეგმილი კმ 20+760- 23+060 საპროექტო ცვლილების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მოლითი - ხაშურის სარკინიგზო უბნის (მათ შორის სოფ. ზვარეს მიმდებარედ დაგეგმილი კმ 20+760- 23+060 საპროექტო ცვლილების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს "საქართველოს რკინიგზა"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტები;  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 2 ივლისს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26797  ). ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით 2020 წლის 10 ივლისს N 6503/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.  

სკრინინგის განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში, შპს „ალფას“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ალფა“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 22 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში, შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 2 ივლისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ქ. ბათუმში, შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26785 ). გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ გზშ-ის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს გარკვეული საკითხები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „იმგე“ უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენას,წერილში აღნიშნული საკითხების გათვალისწინებით.

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - შპს „გლობალ რესაიქლინგ კოს“ მეორადი ნედლეულის გადამამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 9 ივნისს შპს „გლობალ რესაიქლინგ კოს“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა მეორადი ნედლეულის გადამამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და კანონით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25718). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე ზღვრულად დასაშვებ ჩაშვების ნორმების ანგარიშში და გზშ-ის ანგარიშში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2020 წლის 3 ივლისს N 6184/01 წერილის საფუძველზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.2020 წლის 10 ივლისს შპს "გლობალ რესაიქლინგ კომ" სამინისტროში წარმოადგინა დაზუსტებული ინფორმაცია აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით.  ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დამატებით წარმოდგენილ დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 აგვისტომდე მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღვანკითში მდინარე ჩოლაბურის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღვანკითში მდ. ჩოლაბურზე ნაპირსამაგარი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ღვანკითიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 22 ივლისამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „ჯი ემ ჯის“ ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „დიღომი ჰესის“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „დიღომი ჰესის“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯი ემ ჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 ივლისამდე, მისამართზე ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სარეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 2 371 700 ტონა კვარცმინდვრისშპატიანი ქვიშის მოპოვების პროექტი

  დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (კვარცმინდვრისშპატიანი ქვიშის) მოპოვება ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელ სარეკის მიმდებარე ტერიტორია  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  20 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge