ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს „რეციკლინგის“ ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 10 მარტს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „რეციკლინგის“ქ. რუსთავში ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31584) ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2021 წლის 25 ივნისს N6419/01 წერილით სამინისტრომ  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31989). გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით, შპს „რეციკლინგმა“ დამატებით წარმოადგინა ინფორმაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.  ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგოს” 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ეგხ „მარნეული-აირუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი; სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "გიოთეს" მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს "გიოთეს" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 7 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება კასპის მუნიციპალიტეტეში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 28 ივლისს შპს „გიოთემ“ სამინისტროს წერილობით მომართა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით. შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "ეკოგაზ პლიუსის" ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამათი სადგური) მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა/ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ეკოგაზ პლიუსი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი N260 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 6 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს “ჯონოული 2”-ის მდ. ჯონოულაზე დაგეგმილი 32.0 მგვტ. სიმძლავრის "ჯონოული 2 ჰესი“-ს ღია გამანაწილებელი ქ/ს-სა და დაგეგმილი 500 კვ ქ/ს „ლაჯანურის“ დამაკავშირებელი 12 კმ-მდე სიგრძის 110 კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯონოულის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

შპს “ჯონოული 2”-ის მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია განცხადება, რომელიც ეხება  ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს “ჯონოული 2”-ის მდ. ჯონოულაზე დაგეგმილი 32.0 მგვტ. სიმძლავრის "ჯონოული 2 ჰესი“-ს ღია გამანაწილებელი ქ/ს-სა და დაგეგმილი 500 კვ ქ/ს „ლაჯანურის“ დამაკავშირებელი 12 კმ-მდე სიგრძის 110 კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯონოულის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 23 ივლისს სამინისტრომ N 7760/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტროსადგურის და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია  საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდი“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტები; წარმოდგენილ გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს „სტანდარტ ცემენტის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „სტანდარტ ცემენტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N6ა. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება - თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, ი/მ „შოთა ურიადმყოფელის“, ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის პროექტი

ი/მ შოთა ურიადმყოფელის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ხება თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, ი/მ „შოთა ურიადმყოფელის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31843) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 7502/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის განცხადება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის” კონცეფციის სამუშაო ვერსია

სტრატეგიული დოკუმენტის დასახელება: ,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის” კონცეფციის სამუშაო ვერსიასექტორი: დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობადამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი2018 წელს, საქართველოში დაინერგა ახალი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ინსტრუმენტი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის სექტორული დაგეგმარების პროცესში გარემოსდაცვითი და ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ასპექტების ინტეგრირებას. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებისას/დამტკიცებისას.2021 წლის 21 ივლისს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის” კონცეფციის სამუშაო ვერსია და  სკოპინგის განცხადება,  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით. სკოპინგის პროცედურა განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  მოცულობიდან გამომდინარე, სრული დოკუმენტაცია გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ელ.ბმულზე.