ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის (ლოტი I, ლენტეხის სამხრეთ პორტალი და ლოტი II, ჩრდილოეთ პორტალი ლეშგუანი)

2019 წლის 13 ნოებერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი იქნა ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის (ლოტი I, ლენტეხის სამხრეთ პორტალი და ლოტი II, ჩრდილოეთ პორტალი ლეშგუანი) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. აღნიშნული განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17124). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს სამინისტრომ N 11399/01 წერილის შესაბამისად ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის 52766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტი

მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სკრინინგის განცხადება (წერილი N22/8394), რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17088). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 20 ნოემბერს სამინისტრომ N11389/01 წერილის საფუძველზე პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

განმარტება ტექნიკური ხარვეზის შესახებ - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარედ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტი

2019 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოდგენილ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 19 ნოემბერს (იხ. განცხადების ლინკი). დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ტორფის (951596 ტონა) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარე ტერიტორია გაცნობებთ, რომ განცხადების გამოქვეყნებისას დაშვებული იქნა ტექნიკური ხარვეზი, კერძოდ პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების წარმოდგენის ვადად მითითებული იქნა 26 ნოემბერი. აღნიშნულის გათვალისწინებით გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 29 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარედ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ტორფის (951596 ტონა) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

ხარვეზის წერილი - ქ. თერჯოლაში, სოფ. სიქთარვაში, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" მიერ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 12 ნოემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართ შპს „სოკარ ჯორჯია პეტოლეუმს“. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის (ლოტი I, ლენტეხის სამხრეთ პორტალი და ლოტი II, ჩრდილოეთ პორტალი ლეშგუანი)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა-ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 17 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გეოლოგიის დანართები

სკოპინგის განცხადება - ერთჯაჭვა 110 კვ ელ.გადამცემი ხაზი "ატზ-8ბ"-ს ს.ს. "რუსთავის აზოტი"-ს კუთვნილი "ქ/ს-01"-დან შპს "რუსელოი"-ს კუთვნილ ქვესადგურამდე მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის („დიდუბე - 3,4“-ის N17-22 საყრდენებს შორის მონაკვეთის) მიწისქვეშა, საკაბელო ხაზად მშენებლობის (რეკონსტრუქცია) და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 15 ოქტომბერს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ წარმოდგენილ იქნა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის („დიდუბე - 3,4“-ის N17-22 საყრდენებს შორის მონაკვეთის) მიწისქვეშა, საკაბელო ხაზად მშენებლობის (რეკონსტრუქცია) და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში, რომლებიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ( იხ. ლინკები - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17039  ). ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით 2019 წლის 28 ოქტომბერს სამინისტრომ N 10492/01 წერილის შესაბამისად  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ წარმოების შეჩერების შესახებ. 2019 წლის 14 ნოემბერს სამინისტროში პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილ იქნა დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება, შესაბამისად განაახლდა ადმინისტრაციულ წარმოება.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონაში, აკაკი შანიძის ქ. N3-ში შპს „ერ ტრანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ ერ ტრანსი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონა, აკაკი შანიძის ქ. N3; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge