ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კუხში შპს "გალოს" ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გალო"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კუხი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს "ელიზის" ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 6 ნოემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს "ელიზის" ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29209). დოკუმენტაციაში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის შესახებაც კომპანიას ეცნობა N 10860/01 წერილით. აღნიშნული წერილით პროექტზე შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება. 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სართიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სამეწარმეო მიზნით მოპოვების პროექტი

მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სართიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  (წელიწადში 3 500 000 მ3) სამეწარმეო მიზნით მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/2917). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N10851/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს ,,ცეკურის“ ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცეკური";  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მდ. ბახვისწყალზე 12 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   განახლებული განცხადება - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29250 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე-მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "ნუშიანის" სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "ნუშიანის" სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29195 ). დოკუმენტაციაში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რაც სამინისტრომ კომპანიას აცნობა N 10697/01 წერილით. აღნიშნული წერილით დოკუმენტაციაზე შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება.

სკრინინგის განცხადება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შპს "უოლნათს.ჯი"-ს სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უოლნათს.ჯი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 26 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აბაშა – გაღმა კოდორი –გულეისკირი - ჯაპანას საავტომობილო გზის კმ 31 (30+375)–ზე მდინარე ფიჩორზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აბაშა-გაღმა კოდორი–გულეისკირი-ჯაპანას საავტომობილო გზის კმ 31 (30+375)–ზე მდინარე ფიჩორზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობია და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 15 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ შპს "კერამიკა ელ ტორენტე+"-ის აგურის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: აგურის საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კერამიკა ელ ტორენტე+"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 15 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geშეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29268 ).