ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს „ECOMIX“-ის წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტი

 შპს „ECOMIX“-ის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 23 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31982).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N8139/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 17 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31955). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N8147/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს „რეციკლინგის“ ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 10 მარტს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „რეციკლინგის“ქ. რუსთავში ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31584) ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2021 წლის 25 ივნისს N6419/01 წერილით სამინისტრომ  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31989). გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით, შპს „რეციკლინგმა“ დამატებით წარმოადგინა ინფორმაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.  ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგოს” 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ეგხ „მარნეული-აირუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი; სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "გიოთეს" მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს "გიოთეს" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 7 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება კასპის მუნიციპალიტეტეში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 28 ივლისს შპს „გიოთემ“ სამინისტროს წერილობით მომართა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით. შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "ეკოგაზ პლიუსის" ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამათი სადგური) მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა/ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ეკოგაზ პლიუსი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი N260 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 6 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს “ჯონოული 2”-ის მდ. ჯონოულაზე დაგეგმილი 32.0 მგვტ. სიმძლავრის "ჯონოული 2 ჰესი“-ს ღია გამანაწილებელი ქ/ს-სა და დაგეგმილი 500 კვ ქ/ს „ლაჯანურის“ დამაკავშირებელი 12 კმ-მდე სიგრძის 110 კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯონოულის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

შპს “ჯონოული 2”-ის მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია განცხადება, რომელიც ეხება  ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს “ჯონოული 2”-ის მდ. ჯონოულაზე დაგეგმილი 32.0 მგვტ. სიმძლავრის "ჯონოული 2 ჰესი“-ს ღია გამანაწილებელი ქ/ს-სა და დაგეგმილი 500 კვ ქ/ს „ლაჯანურის“ დამაკავშირებელი 12 კმ-მდე სიგრძის 110 კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯონოულის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 23 ივლისს სამინისტრომ N 7760/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტროსადგურის და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია  საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდი“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტები; წარმოდგენილ გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს „სტანდარტ ცემენტის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „სტანდარტ ცემენტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N6ა. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge